ตัวอย่างแบบข้อสอบภาษาอังกฤษ มาลองฝึกทำกันดูค่ะ

เพื่อน ๆ สามารถลองทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่เราเสนอในวันนี้ดูได้นะคะ โดยเป็นตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา พร้อมเฉลย ลองฝึกทำกันดู เพื่อเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษกันค่ะ

ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ

INTERMEDIATE LEVEL (ระดับกลาง)
สำหรับ ม.3, ระดับ 4, เข้าเตรียมอุดมฯ และ ม.4 ทั่วประเทศ, เข้าพณิชยการ, เทคโน สอบเทียบ ม.3 ฯลฯ.
1. I’m sorry l’m late, Mr.Green. My alarm clock didn’t………
(เข้า ม.4 ร.ร.เตรียม)
1. turn up
2. come in
3. get on
4. go off
2. Once we’ve had lunch we can go…….with our meeting.
(เข้า ม.4 ร.ร.เตรียม)
1. away
2. out
3. by
4. on
3. If you feel hot, you may take……..your coat. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียม)
1. on
2. away
3. off
4. out
4. If your dress is too tight madam, we can let it……(เข้า ม.4 ร.ร.เตรียม)
1. down
2. off
3. in
4. out
5. Our school team lost the football match because our best player was sent ……the field.
1. out
2. off
3. away
4. aside
6. He nearly went mad…..pain. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. of
2. by
3. with
4. for
7. Paul was ill so his father sent…….the doctor. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. for
2. away
3. about
4. with
8. Think…..it hard before you make up your mind. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. about
2. no word
3. over
4. towards
9. Bad news like that only gets him…..(เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. off
2. in
3. to
4. down
10. They quarreled…..the choice of house. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. on
2. over
3. for
4. to
11. I feel dizzy but I expect the feeling will …..in a minute.
(เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. pass off
2. pass on
3. pass by
4. pass from
12. It took him a long time to…..his illness. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. get over
2. get off
3. get away
4. get on
13. He promised to….at the comer of the road on his way to town. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. pick on
2. pick over
3. pick off
4. pick up
14.  ………..schools should begin at 8 o’clock. (เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมฯ)
1. In my opinion
2. To my opinion
3. According to my opinion
4. By my opinion
15. An uncle of mine…..at Paolo Hospital last week. (สอบไล่ ม.3)
1. passed up
2. passed on
3. passed out
4. passed away
16. When the fire broke out the workers…..the factory. (สอบไล่ ม.3)
1. ran out of
2. ran out
3. ran away
4. ran in
17. Please……the light when you leave the room. (สอบไล่ ม.3)
1. switch off
2. switch at
3. switch away
4. switch in
18. My mother was so angry that she did not even…..me. (สอบไล่ ม.3
1. look to
2. look at
3. look into
4. look in
19. As my feet were cold, I……my stockings. (สอบไล่ ม.3)
1. put over
2. put in
3. put on
4. put off
20. We got to the field just…..to see the eat of the game. (สอบไล่ ม.3
1. eat time
2. in time
3. by time
4. for time
21. The careless lady dropped her shopping bag…..the floor.
(สอบไล่ ม.3)
1. over
2. in
3. at
4. on
22. Some girls guides have………to climb Doi Suthep. (สอบไล่ ม.3)
1. set in
2. set out
3. set on
4. set up
23. I never…….my old books. (สอบไล่ ม.3)
1. throw off
2. throw at
3. throw outside
4. throw away
24. The inter-school hockey match was…..because of the rain.
(สอบไล่ ม.3)
1. called out
2. called of
3. called off
4. called away (สอบไล่ ม.3)
“Aren’t you going to……this plate?” the teacher asked angrily.
(สอบไล่ ม.3)
1. clean off
2. clean up
3. clean down
4. clean at
26. The scouts……the fire before going to their tents to sleep.
(เข้าพณิชยการ)
1. put of
2. put after
3. put off
4. put out
27. The thief……with the lady’s hand bag. (เข้าพณิชยการ)
1. ran to
2. ran after
3. ran out of
4. ran away
28. Would you like to……this new skirt ? (เข้าพณิชยการ)
1. try off
2. try in
3. try on
4. try over
29. I do not…..ghosts. (เข้าพณิชยการ)
1. believe in
2. believe on
3. believe at
4. believe for
30. The mine workers are………an increase in wages. (เข้าพณิชยการ)
1. asking to
2. asking with
3. asking for
4. asking up
31. I have…………all mosquitoes from my compound. (เข้าพณิชยการ)
1. got rid off
2. got rid of
3. got rid away
4. got rid out
32. The boy is…..his cattle. (เข้าผู้ช่วยพยาบาล)
1. looking after
2. looking into
3. looking by
4. looking in
33. When we go to a fair we laugh and smile; We have a good time. (ระดับ 4)
1. are free
2. can play
3. have fun
4. can rest
34. We should learn English but first of all you should learn Thai. (ระดับ 4)
1. in front of
2. at the back of
3. afterwards
4. before that

35. “Plase don’t get mad,”  Mali said. (ระดับ 4)
1. be hungry
2. be crazy
3. be angry
4. de unhappy
36. The box is…..wood. (ระดับ 4)
1. made off
2. made of
3. made on
4. made for
37. Sak had many stamps, so he…..two stamps and gave them to Udom. (ระดับ 4)
1. tore in
2. tore off
3. tore at
4. tore for
38. Have you…….the ticket ? (ระดับ 4)
1. paid to
2. paid by
3. paid for
4. paid with
39. Don’t leave your shoes on the table.
1. Put off them!
2.    Take them off.
3. Pick them off!
4.    Pick up them!
40. Your bicycle shouldn’t be in the house!
1. Take it out!
2. Get out it!
3. Put it off!
4. Take away it!
41. The baby is crying! Will you……while I prepare his milk.
1. tear him up
2. look after him
3. care him
4. make him up
42. Your pen’s on the floor.
1. Pick it up!
2. Pick up it!
3. Take it up!
4. Take up it!
43. Children shouldn’t leave their toys on the floor. They should……
1. put out them
2. put off them
3. put them away
4. put them off
44. You don’t need your hat.
1. Put off it!
2. Put it off!
3. Take off it!
4. Take it off!
45. You’ll get cold without your coat.
1. Take on it!
2. Take it on!
3. Put on it!
4. Put it on!
46.  ……the children for me while I’m out.
1. Look after
2. Look to
3. Take care
4. Care
47. He failed the examination three times but…..he passed.
1. at the end
2. at finish
3. at least
4. at last
48. His parents died when he was young so he was……by his aunt.
1. brought out
2. grown up
3. brought up
4. grown
49. My car…….so I had to come by bus.
1. fell down
2. fell over
3. broke down
4. broke up
50. If you don’t……smoking you’ll never get better.
1. give off
2. give out
3. give from
4. give up
51. He was called up a few weeks after he left school. He was 1. challenged to fight
2. sent into the army
3. telephoned
4. killed
52. You can be sure I will back him up. I will
1. make him angry
2. follow him
3. accuse him
4. support him
53. I suppose he was bored by her, but he shouldn’t have cut her short. He shouldn’t have.
1. removed so much of her hair
2. ignored her
3. interrupted her
4. made her dress so small
54. Boys tend to look down on their younger sisters. They tend to
1. despis them
2. take care of them
3. be taller than them
4. be indifferent to them
55. His wife has bought a new car, but he’s keeping it dark.
1. He doesn’t know about it
2. He hasn’t told anyone
3. He’s going to paint it black
4. He hasn’t paid for it yet
56. I have decided to join forces with my brother. I have decide to
1. fight him
2. go into army with him
3. collaborate with him
4. compete against him
57. Attendances at football matches have..….since the coming of television.
1. dropped off
2. dropped down
3. fallen off
4. got down
58. If you want to make progress in this firm, you must….the boss.
1. keep in with
2. keep on at
3. keep away from
4. keep up with
59. A dead rabbit was lying in the road; it had been……by a car.
1. run across
2. run through
3. run over
4. run on
60. The plane circled the airport twice before
1. touching down
2. stopping over
3. taking off
4. turning up
EXPLANATORY ANSWER
1. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ฉันเสียใจที่มาสาย มร.กรีนนาฬิกาปลุกของฉันมันไม่ปลุก (didn’t go off)” go off = explode, make a loud noise; ระเบิด, เกิดเสียงดัง (ปลุก) turn up = เพิ่มมากขึ้น come in = เข้ามา
get on = ขึ้นรถ, ก้าวหน้า
2. เฉลยข้อ 4  ประโยคมีความหมายว่า “ครั้งหนึ่งเรารับประทานอาหาร กลางวันในขณะที่กำลังดำเนินการประชุม (go on = ดำเนินต่อไป)
go away = จากไป go out = ดับ, ยุติ,ออกไป
3. เฉลยข้อ 3   ความหมายของประโยค “(ถ้าคุณรู้สึกร้อน ก็ถอดเสื้อโค๊ทออกเสียก่อน” (take off = ถอดออก)
take on = ว่าจ้าง, แสดงความเสียใจอย่างมาก
take out = ติดตามไปด้วย, ควักออกมา, ย้ายออก
4. เฉลยข้อ 4   ความหมายของประโยค “ถ้าชุดของคุณคับเกินไปคุณมาดาม เราสามารถขยายออก (let out) ให้หลวมได้” let out = release; ปล่อยออก
let down = ทรยศ, ผิดพลาด
let in = รั่ว, นำเข้ามาข้างใน
let off = ยกโทษ, ปล่อยเป็นอิสระ
5. เฉลยข้อ 3 ความหมายของประโยค “ทีมของโรงเรียนเราพ่ายแพ้ใน การแข่งขันฟุตบอล เพราะว่าตัวที่เล่นดีที่สุดของเราถูกไล่ออกจาก (sent away) สนาม”
sent off = ไปส่ง
6. เฉลยข้อ 3 “เขาเกือบบ้าด้วย (mad with) ความเจ็บปวด”
7. เฉลยข้อ 1 ความหมายของประโยค “พอลป่วยดังนั้นบิดาของเขาจึงส่งไปหาหมอ,, (send for = ส่งไปหา, เรียกหา)
send away = ไล่ออก
sent about = ไล่ไปให้พ้น
8. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “ขอให้ศึกษาอย่างหนัก (Think
about it hard) ก่อนตัดสินใจลงไป”
think over = พิจารณาอย่างรอบคอบ
9. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ข่าวร้ายเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเศร้าโศก”
get down = depress; เศร้าโศก
get on = ขึ้นรถ, ก้าวหน้า
get in = เข้ามา, ร่วม
10. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “พวกเขาทะเลาะกันเกี่ยวกับ
(quarrelled over) การเลือกบ้าน”
11. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “ฉันรู้สึกวิงเวียนหน้ามืด แต่ฉันก็หวังว่าจะหายในอีกนาทีสองนาทีนี้
pass off = หายไป
pass by = ผ่านไป
pass on = ตกทอดไปอีกคนหนึ่ง
12. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “เขาไม่สบายเสียเป็นเวลานานกว่าจะมีอาการดีขึ้น (get over)”
get off = ลงรถ, ส่ง
getaway = หนี, ออกไป
get on = ขึ้นรถ, ก้าวหน้า
13. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “เขาสัญญาว่าจะแวะรับ
(pick up) ที่ตรงบุมถนนที่เขาเข้าเมือง”
pick on = เลือก
pick off = ยิงอย่างระมัดระวัง
14. เฉลยข้อ 1 ใช้ In my opinion = ตามความเห็นของข้าพเจ้า
15. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “คุณลุงของฉันตาย (passed away) ที่โรงพยาบาลเปาโลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว”
pass on = ตกทอดไปอีกคนหนึ่ง
pass out = เป็นลม, สิ้นสติ
16. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “เมื่อเกิดไฟไหม้พวกคนงานวิ่ง ออก (ran out of) จากโรงงาน
ran away = วิ่งหนีไป
ran in = จับกุม, เยี่ยมไปเป็นทางการ
ran out = หมด
17. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “โปรดปิดไฟ (switch off) เมื่อ ออกไปจากห้อง”
switch on = เปิดสวิตช์, เปิดไฟ
18. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “คุณแม่โกรธมากจนท่านไม่มองฉันเลย”
look at = มองดู look into = สอบสวน, ตรวจดู
look to = อ้างถึง, พึ่งพาอาศัย
look in = แวะมาเยี่ยมชั่วครู่
19. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “ขณะที่เท้าของฉันเย็น ฉันจึงสวมถุงเท้า”
put on = สวม    put off = เลื่อนไป
put in = ติดตั้ง
20. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “เราไปถึงสนามทันเวลาได้เห็นตอนจบการแข่งขัน”
in time = ทันเวลา
21. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “สุภาพสตรีคนที่เลินเล่อปล่อย
กระเป๋าช็อปปิ้งไว้บนพื้น”
22. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “สาวมัคคุเทศก์เริ่มต้นออกเดินทาง
(set out) ปีนดอยสุเทพ”
set in = เริ่มต้น, เกิดขึ้น
set up = ตั้งขึ้น, ตั้งมั่น
set on = โจมตี
23. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ฉันไม่เคยทิ้ง (throw away) หนังสือเล่มเก่าๆ”
throw off = กำจัดให้หมดสิ้นไป
throw at = ขว้างไปที่
24. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “การแข่งขันฮ็อกกี้ภายในโรงเรียนเลื่อนออกไป (called off) เพราะฝนตก”
call out = ตะโกน
call away = เรียกตัวมาจาก
25. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “ทำไมเธอถึงไม่ล้างชามเหล่านี้ให้หมด (clean up ?” คุณครูถามอย่างโกรธๆ
26. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ลูกเสือดับไฟ (put out) ก่อนเข้านอนในเต็นท์”
put off = เลื่อนไป
27. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ขโมยวิ่งหนี (ran away)
ไปพร้อมกับกระเป๋าถือของสุภาพสตรี”
ran after = วิ่งไล่กวดจับ    ran to = หาได้, ถึง
ran out of = ใช้หมด
28. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “คุณอยากจะลอง (try on)
กระโปรงใหม่นี้ไหม?”
29. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “ฉันไม่เชื่อถือ (believe in)
พวกผีสาง”
30. เฉลยข้อ 3  ประโยคมีความหมายว่า “คนงานเหมืองถ่านหินเรียกร้อง (asking for) ให้เพิ่มค่าจ้าง”
31. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “ฉันได้กำจัด (got rid of) ยุงหมดไปจากบริเวณบ้าน”
32. เฉลยข้อ 1  ประโยคมีความหมายว่า “เด็กผู้ชายเลี้ยงดู (look after)
พวกวัว ควาย”
look into = สอบสวน, ตรวจดู look in = แวะเยี่ยมชั่วครู่
33. เฉลยข้อ 3  have a good time = have fun = สนุกสนาน
34. เฉลยข้อ 4  first of all = before that = ก่อนอื่น
35. เฉลยข้อ 3  get mad = be angry = โกรธ, โมโห
36. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “หีบทำด้วย (made of) ไม้”
37. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “ศักดิ์มีแสตมป์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเขาจึงฉีก (tore off) 2 ดวงให้แก่อุดม”
38. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “คุณจ่ายค่า (paid for) ตั๋วแล้ว
หรือ ?”
39. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “อย่าปล่อยวางรองเท้าไว้บนโต๊ะ” หยิบเอาไปเสีย = Pick up them l”
40. เฉลยข้อ 1  ประโยคมีความหมายว่า “รถจักรยานไม่ควรเอาไว้ใน บ้าน” เอาออกไปไว้ข้างนอก = Take it out !
41. เฉลยข้อ 2  ประโยคมีความหมายว่า “เด็กกำลังร้องไห้ ช่วยเลี้ยง (look after) ให้หน่อยขณะที่ฉันชงนมได้ไหม?”
42. เฉลยข้อ 1  ประโยคมีความหมายว่า “ปากกาของคุณอยู่บนพื้น”
หยิบขึ้นมาสิ = Pick it up l”
43. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “เด็ก ๆ ไม่ควรทิ้งของเล่นบนพื้น ควรเก็บเอาไว้บนที่ (put them away)”
put out = ดับไฟ put off = เลื่อนไป
44. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “คุณไม่ต้องการสวมหมวก” “ก็
ถอดออกเสีย Take it off!”
45. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “คุณจะเป็นหวัดถ้าไม่สวมเสื้อ โค๊ท” สวมเสื้อโค๊ทเสีย (Put it on !)
46. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “ดูแลเลี้ยงดู (Look after) พวก ลูกๆ แทนฉันขณะที่ฉันออกไปข้างนอก”
47. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “เขาสอบตกสามครั้งแต่ในที่สุด (at the end) เขาก็สอบผ่าน”
48. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “บิดามารดาของเขาตายตั้งแต่เขายังเล็ก ดังนั้นเขาจึงได้รับการเลี้ยงดู (brought up) จากป้าของเขา”
49. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “รถของฉันเสีย (broke down)
ดังนั้นฉันต้องไปรถเมล์”
broke up = แตกเป็นชิ้น
50. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “ถ้าคุณไม่เลิก (give up) สูบบุหรี่คุณไม่มีทางอาการดีขึ้น”
give off = ส่งออกไป give out = ใช้หมด
51. เฉลยข้อ 3 called up = telephoned; โทรศัพท์
52. เฉลยข้อ 4 back him up = support him; ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
53. เฉลยข้อ 3 cut her short = interrupted her; แทรกแซงเพื่อให้เธอพูดให้สั้นลง
54. เฉลยข้อ 1 look down on = despise them; ดูถูก, เหยียดหยาม
55. เฉลยข้อ 2 keeping it dark = He hasn’t told anyone; ปิดเป็นความลับ
56. เฉลยข้อ 3 join forces = collaborate with him; รวมกำลัง, ทำด้วยกัน
57. เฉลยข้อ 1 ความหมายของประโยค “ผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลลดน้อยลง (dropped off) ตั้งแต่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์”
58. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “ถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าในการงาน คุณต้องเข้ากับ (keep in with) เจ้านายให้ได้”
59. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “กระต่ายที่นอนตายอยู่บนถนนถูกรถยนต์ชน (run over)”
run across – พบโดยบังเอิญ
run through = ใช้หมดเกลี้ยง
run on = พูดต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
60. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “เครื่องบินบินรอบสนามบินสองครั้งก่อนร่อนลง (touching down)”
stopping over = หยุดพักระหว่างเดินทางไกล
taking off = เครื่องบินออก
turning up = ปรากฎ, มาถึง
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 29,937 times, 2 visits today)