จดหมายขอแคตตาล็อคสินค้า(Asking for a Catalogue)

Dear Sir :

     We write to inform you that we are much interested in your goods advertised in Bangkok- Post.

     We should be grateful if you would be so good enough as to sent us your catalogue as soon as possible.

     If we are satisfied with any kind of goods we shall be delighted to place an order with you in the very near future

Very truly yours,

คำศัพท็่ที่ควรทราบ

catalogue – หนังสือบัญชีสินค้า

interested – สนใจ

goods – สินค้า

advertised – ถูกโฆษณา

grateful – ขอบคุณ

satisfied – พึงพอใจ

delighted – ยินดี

order – กำลัง

Expressions ที่ควรจดจำ

to be much interested in… – สนใจมากใน…

to have much interest in .-  มีความสนใจมากใน…

to be grateful – ขอบคุณ

to be thankful – ขอบคุณ

to be satisfied with…- พึงพอใจสำหรับ…

to be contented with       – พอใจสำหรับ…

to be delighted to… – ยินดีที่จะ ..

to be pleased to… –  ยินดีที่จะ…

to place an order wilh you – ทำการสั่ง(สินค้า)กับท่าน

to give you an order (for good) – ทำการสั่ง (สินค้า)

in the near future – ในอนาคตอันใกล้นี้

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เราเขียนจดหมายมาแจ้งให้ท่านทราบว่า เรามีความสนใจเป็นอย่างมากในสินค้าของท่านซึ่งได้โฆษณาอยู่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์

     เราจะรู้สึกขอบคุณมาก ถ้าท่านจะกรุณาส่งแคตตาล็อค (รายการสินค้า) มาให้เราเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

     ถ้าเรามีความพึงพอใจในสินค้าชนิดใดแล้ว เรามีความยินดีที่จะทำการสั่งซื้อกับท่าน ในอนาคตอันใกล้นี้

ด้วยความจริงใจ

Reply (คำตอบ)

Dear Sir :

     We have received your letter of August 28 and in reply, we are sending you our 1978 catalogue and price-list by air-mail.

     We hope to get your order soon.

Yours faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

price-list – บัญชีราคา (สินค้า)

air-mail – ไปรษณีย์อากาศ

Expressions ที่ควรจดจำ

to have received your letter – ได้รับจดหมายของท่านแล้ว

to have got your letter – ได้รับจดหมายของท่านแล้ว

to be sending you our – กำลังส่ง…..ของเราให้ท่าน

to be forwarding our        to you – กำลังส่ง ..ของเราให้ท่าน

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เราได้รับจดหมายของท่านลงวันที่ ๒๘ สิงหาคมแล้ว และในการตอบ เราได้ส่งแคตตาล็อคสำหรับปี ๒๕๒๒ มาให้ท่านทางไปรษณีย์อากาศแล้ว

     เราหวังว่าคงจะได้รับคำสั่งซื้อจากท่านในเร็วๆ วันนี้

ด้วยความสุจริตใจ

(Visited 2,611 times, 1 visits today)