การขอเวลาสำหรับการชำระบัญชี(Asking for Time in Settling A/C)

Dear Sir :

     I very much regret to say that your a/c has been so long outstanding. The reason is that I have had very heavy payments to meet lately and, at the same time, have been unable to collect many large accounts due to me.

     In the circumstances, I should be much obliged if you would be so kind as to allow the a/c to stand over for two months longer.

Yours faithfully,

Tom Locke

คำศัพท์ที่ควรทราบ

settling – ชำระ

so long – นาน

outstanding – ยังไม่ได้ชำระ

payments – ค่าใช้จ่าย

meet         – ชำระ

lately – เมื่อเร็วๆ นี้

collect – เก็บ (เช่นเงิน)

due to – ครบกำหนดชำระให้แก่

circumstances – เหตุการณ์

stand over – เลื่อนไป

longer – นานกว่า

Expressions ที่ควรจดจำ

to have been so long outstanding – ยังไม่ได้ชำระเป็นเวลานาน

still to remain unsettled – ยังคงไม่ได้รับการชำระ

to have been so long unpaid – ไม่ได้รับการชำระเงินเป็นเวลานาน

to have had heavy payments to meet – มีบัญชีที่จะต้องชำระจำนวนมาก

to have had heavy expenses to pay – มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระจำนวนมาก

to collect large accounts – เก็บเงินตามบัญชีใหญ่ๆ

to get money from different people – เก็บเงินจากคนต่างๆ

to be due to me – ครบกำหนดชำระเงินแก่ผม

to be payable to me – ที่สามารถชำระให้แก่ผม

to be paid to me – ที่ต้องชำระให้แก่ผม

in the circumstances = in this case – ในกรณีเช่นนี้

such being the case        – ในกรณีเช่นนี้

to stand over for two months – เลื่อน (การชำระ)ไปอีกสองเดือน

to be postponed for two months – เลื่อน (การชำระ)ไปอีกสองเดือน

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ผมมีความเสียใจเป็นอย่างมากที่จะกล่าวว่าบัญชีของท่านไม่ได้ชำระเงินเป็นเวลานาน เหตุผลก็คือว่าผมมีค่าใช้จ่ายอย่างมากมายที่จะต้องชำระเมื่อเร็วๆ นี้และในเวลาเดียวกัน ผมก็ไม่สามารถจะเก็บเงินจากลูกหนี้รายใหญ่ตามบัญชีที่ครบกำหนดการชำระได้

     ในกรณีเช่นนี้ ผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าท่านเลื่อนกำหนดการชำระเงินตามบัญชีของท่านไปอีกสักสองเดือน

ด้วยความซื่อสัตย์

ทอม ล็อค

Answering a Debtor’s Explanations (insisting on a remittance)

ตอบคำอธิบายของลูกหนี้ (ยืนยันให้ส่งเงินมาชำระหนี้)

Gentleman :

     We quite understand the situation which confronts you, but are sorry to say that the respon­sibility is yours and not ours. Consequently we should insist on a remittance.

     Since you are one of our valued customers we are not going to do as said. We suggest instead that you pay one fourth the amount now. We will grant you an extension of two months on your remaining account with us.

Yours sincerely,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

debtor – ลูกหนี้

explanations – คำอธิบาย

insisting on – คำ (ยืนยัน)

remittance – การส่งเงินชำระหนี้

understand – เข้าใจ

situation – สถานการณ์

confronts – เผชิญหน้า

responsibility – ความรับผิดชอบ

consequently – เพราะฉะนั้น

since – เพราะว่า

valued – มีค่า

customers – ลูกค้า

suggest – เสนอแนะ

grant – อนุญาต

extension – การขยาย (เวลา)

remaining – เหลืออยู่

Expressions ที่ควรจดจำ

consequently therefore = accordingly – เพราะฉะนั้น

to insist on a remittance – ยืนยันให้ส่งเงินมาชำระ

to press dayment – บีบบังคับให้มีการชำระ

to insist on payment – ยืนยันให้มีการชำระ

since = because – เพราะว่า

to suggest = to propose for consideration – เสนอแนะ

to grant you an extension of two months – ขยายเวลาชำระให้อีกสองเดือน

to allow the a/c to stand over two months – อนุญาตให้บัญชีเลื่อนการชำระต่อไปอีกสองเดือน

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านสุภาพบุรุษ ที่นับถอ

     เราเข้าใจเป็นอย่างดีทีเดียว ในเรื่องสถานการณ์ที่เผชิญหน้าท่านอยู่ แต่เราก็เสียใจที่จะกล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นของท่าน และไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นเราควรจะยืนยันให้ท่านส่งเงินมาชำระหนี้ (ตามบัญชีของท่าน)

     แต่เพราะท่านเป็นลูกค้าที่มีค่าของเราคนหนึ่ง เราจะไม่ทำดังที่ได้ กล่าวไปแล้ว เราขอเสนอแนะให้ท่านชำระหนี้สินให้แก่เราเป็นเงินหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก่อน แล้วเราจะอนุญาตให้มีการขยายเวลาชำระหนี้ที่เหลือนั้นต่อไปอีกสองเดือน

ด้วยความสุจริตใจ

จอห์น เฮส์

Answering a debtor’s Explanation

ตอบคำอธิบายของลูกหนี้

Dear Mr. Simpson :

     We think that it is unpleasant and expensive to continue carrying your long-overdue account on our books, and to have to write letter after letter requesting you to pay the 8,000 baht you still owe us.

     We have not even received the courtesy of a reply or explanation.

     Consequently we have regretfully reached the conclusion that there is left only the final resort

to legal measures, and we have placed your case in the hands of our attorney.

Yours truly,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

unpleasant – ไม่ชื่นชอบ, น่ารำคาญ

expensive – แพง

continue – ดำเนินต่อไป

carrying – ยกยอด

long-overdue – ค้างชำระจนเกินเวลามานานแล้ว

books – สมุดบัญชี

owe  – เป็นหนี้

courtesy – การให้

regretfully – ด้วยความเสียใจ

conclusion – การลงความเห็น

final – สุดท้าย

resort – เครื่องช่วยเหลือ,เครื่องมือ

legal        – ตามกฎหมาย, ทางกฎหมาย

measures – มาตรการ

case – กรณี, เรื่อง

attorney – ทนายความ

Expressions ที่ครรจดจำ

to continue carrying – ยกยอดต่อไป

to go on carrying – ยกยอดต่อไป

your long-overdue account – บัญชีที่ค้างชำระเป็นเวลานานของท่าน your behind-the-time-fixed-for-payment account = บัญชีที่ค้างการชำระเงินมาเป็นเวลานาน

letter after letter – จดหมายฉบับแลวฉบับเล่า

for many letters together – จดหมายรวมกันหลายฉบับ

not to receive the courtesy of a reply – ไม่ได้รับคำตอบ

not to get the favour of a reply – ไม่ได้รับคำตอบ

to come to the conclusion that… – ลงความเห็นว่า…

resort to legal measures – การหันเข้าหามาตรการทางกฎหมาย

resort to legal action – การหันเข้าทำตามกฎหมาย

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณซิมพ์สัน ที่นับถือ

     เราคิดว่ามันไม่น่าชื่นชมและสิ้นเปลืองมากในการที่เราจะยกยอดบัญชีของคุณที่ค้างชำระมาเป็นเวลานานต่อไปในสมุดบัญชีของเรา และต้องเขียนจดหมายฉบับแล้วฉบับเล่า เพื่อขอร้องให้คุณชำระเงิน ๘,๐๐๐ บาท ที่คุณเป็นหนี้เราอยู่

     เราไม่ได้รับแม้แต่คำตอบ หรือคำอธิบาย

     เพราะฉะนั้น เราจึงได้ลงความเห็นด้วยความเสียใจว่า ทางที่เหลืออยู่คือการหันเข้ามาหามาตรการทางกฎหมาย และเราได้มอบเรื่องของคุณให้ทนายความของเราไปแล้ว

ด้วยความจริงใจ

จอห์น เฮส์

(Visited 1,758 times, 1 visits today)