การใช้ TAKE and SPEND ในภาษาอังกฤษ

การใช้ take (เทค) และ spend (ซเพ็นดฺ) กับเวลา (time)
1. Take เมื่อใช้กับ เวลา หรือจำนวนเวลาที่ใช้ไป มีหลักการใช้อยู่ 3 โครงสร้าง คือ
ก. ประธานที่อยู่หน้า take เป็นบุคคล (person) หรือไม่ใช่บุคคล
ตัวอย่าง
It took me three hours to get home last night.
เมื่อคืนนี้ ผมใช้เวลาเดินทางไปบ้าน 3 ชั่วโมง
She takes all day to clean her house.
เธอใช้เวลาทั้งวันทำความสะอาดบ้าน

ข. ประธานที่อยู่หน้า take เป็น it
ตัวอย่าง
It took me three hours to get home last night.
เมื่อคืนนี้ ผมใช้เวลาเดินทางไปบ้าน 3 ชั่วโมง
It takes her all day to clean her house.
เธอใช้เวลาทั้งวันทำความสะอาดบ้าน

ค. ประธานที่อยู่หน้า take อาจจะเป็น activity (กิจกรรม)
ตัวอย่าง
The journey took me three hours.
ผมใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
Painting the kitchen took me all week.
ผมใช้เวลาตลอดสัปดาห์ทาสีครัว
หมายเหตุ จากข้อ ก และ ข อาจจะสรุปโครงสร้างของ take ได้เป็น
“take + length of time + to + verb 1”

2. spend เมื่อใช้กับเวลาหรือจำนวนเวลาที่ใช้ไป ใช้โครงสร้าง
“spend + length of time + v.ing”
ตัวอย่าง
A : How long do you spend writing that journal?
B : I spend three hours writing it.
ก : คุณใช้เวลาเขียนบทความนั้นนานเท่าใด
ข : ใช้เวลาเขียน 3 ชั่วโมง

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 32,149 times, 51 visits today)