การใช้ Subject pronouns ในภาษาอังกฤษ

Subject pronouns (ซับเจ็กทฺ โพรนาวสฺ) หมายถึง คำสรรพนามที่ทำ หน้าที่เป็นประธานของประโยค ได้แก่
เอกพจน์               พหูพจน์
I(ฉัน,ผม,ดิฉัน)         We(พวกเรา)
You(คุณ,ท่าน)        You(พวกคุณ,พวกท่าน)
He(เขา)                     They(พวกเขา,พวกมัน)
She(หล่อน,เธอ)
It(มัน)

เนื่องจากได้เคยให้ความหมายของคำสรรพนาม (pronouns) มาเบื้องต้นแล้วว่า หมายถึง คำที่ใช้เพื่อทดแทนนาม ฉะนั้น Subject pronouns จึงใซ้ทดแทนนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
ตัวอย่าง
Sam isn’t at home. He’s at work.
แซมไม่อยู่บ้าน เขาไปทำงาน
Dorothy hasn’t got a bike. She’s got a car.
โดโรธีไม่มีจักรยาน เธอมีรถยนต์
Cars aren’t cheap. They’re expensive.
รถยนต์ราคาไม่ถูก พวกมันราคาแพง
The weather is bad. It’s sunny.
อากาศไม่ดี มันร้อน
Tom and I are students. We’re friends.
ทอมกับฉันเป็นนักเรียน พวกเราเป็นเพื่อนกัน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 16,393 times, 5 visits today)