การใช้ STATUE, STATURE AND STATUTE

statue (สแต-ทิว) n. หมายกึง a piece of sculpture especially of a person or animal แปลว่า “รูปปั้น”
ตัวอย่าง
The statue of Liberty stands in New York Harbor.
รูปเทพีแห่งสันติภาพตั้งอยู่ที่นิวยอร์กฮาร์เบอร์

stature (ซแต-เชอะ) n. หมายถึง a person’s natural height แปลว่า “ความสูงของคน”
ตัวอย่าง
He is a man of small stature.
เขาเป็นคนร่างเล็ก
The athlete was a man of great stature.
นักกีฬามักจะมีร่างกายสูงใหญ่

Statute (สแต-ทิว) n. หมายถึง a law passed by a lawmaking body and formally written down. แปลว่า “กฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภา และได้ตราเป็นพระราชบัญญัติแล้ว”
ตัวอย่าง
Compulsory education was established by statute.
การศึกษาภาคบังคับถูกตราขึ้นเป็นกฎหมาย

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 431 times, 1 visits today)