การใช้ Requests ในภาษาอังกฤษ

Request (ริเควสทฺ) หมายถึง “การขอร้องอย่างสุภาพ” ซึ่งเราจะใช้คำ 3 คำ ในการพูดและเขียน คือ can, could และ may ดังนี้

1. การขออนุญาต (asking permission) เราสามารถใช้คำใดก็ได้ กล่าวคือหากต้องการให้มีความเป็นทางการ (formal) ก็ใช้ may แต่หากต้องการความสุภาพโดยที่เป็นทางการลดลงมาหน่อย ก็ใช้ can หรือ could โดย could นั้นแสดงความสุภาพมากกว่า can ดังนั้น ถ้าจะเรียงลำดับความเป็นทางการของการใช้ทั้ง 3 คำ ซึ่งได้ดังนี้
เป็นทางการมากที่สุด       →            เป็นทางการน้อยที่สุด
may                                         could                          can
ตัวอย่าง
May I borrow your pen?
Could I borrow your pen? ผมขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหม
Can I borrow your pen?

May I use your telephone ?
Could I use your telephone ? ผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม Can I use your telephone ?

ในการตอบคำถามที่แสดงถึงการขออนุญาตดังกล่าวหากไม่อนุญาตก็ตอบไปว่า No. หรือคำพูดที่แสดงความหมายเดียวกับ No. เช่น I’m afraid not.
แต่หากให้อนุญาต ก็สามารถตอบได้โดยคำพูดดังนี้ ได้แก่
Yes. (เยส)
Yes. Of course. (เยส ออฟ คอส)
Yes. Certainly. (เยส เซอเทนลิ)
Of course. (ออฟ คอส)
Certainly. (เซอเทนลิ)
Sure. (ชัว)
Okay. (โอเค)

การให้หรือปฏิเสธการอนุญาต เราสามารถใช้คำว่า can หรือ may ก็ได้ แต่ห้ามใช้ could
ตัวอย่าง
You can wait in my office if you like.
คุณรออยู่ในสำนักงานของผมก็ได้ถ้าคุณต้องการ
You may telephone from here.
คุณอาจจะโทรศัพท์จากที่นี่ก็ได้
A : Could I borrow your calculator ?
B : Of course you can.
ก : ผมขอยืมเครื่องคิดเลขของคุณหน่อยได้ไหม
ข : ได้ครับ

2. การขอบางสิ่งบางอย่าง (asking for something) เราก็สามารถใช้คำ ทั้ง 3 ได้ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่าง
May I have some mineral water?
Could I have some mineral water? ผมขอน้ำแร่หน่อยได้ไหม
Can I have some mineral water?

May I have a menu, please?
Could I have a menu, please? ผมขอรายการอาหารหน่อยได้ไหม

Can I have a menu, please?

ในการตอบก็ใช้คำพูดเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1

3. การขอให้ช่วยบางสิ่ง (asking someone to do something) เราจะ ไม่ใช้ may แต่จะใช้ can หรือ could เท่านั้น
ตัวอย่าง
Could you lend me some money? ให้ผมยืมเงินบ้างได้ไหม
Can you lend me some money?

Could you help me move the table? ช่วยผมเลื่อนโต๊ะหน่อยได้ไหม

Can you help me move the table?

ในการตอบก็ใช้คำพูดเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1
หมายเหตุ สังเกตเห็นว่าคำกริยา (verb) หลัง can, could หรือ may ต้องเป็นรูป Present form (V1) หรือ infinitive without to เท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีการเติม -s, -es, ed, -ing ที่กริยา และไม่มี to หน้ากริยา

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 10,201 times, 5 visits today)