การใช้ Possessive’s or Possessive’(Genitive)ในภาษาอังกฤษ

Possessive’s หรือ Possessive’ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า genitive เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ โดยมีโครงสร้างคือ “singular noun + possessive apostrophe s’’ หรือ “plural noun + possessive apostrophe” หรือ “irregular plural noun + possessive apostrophe s’’
(หมายเหตุ เครื่องหมาย ’ คือ apostrophe)

การใช้
1. ใช้กับชื่อของบุคคลหรือสัตว์ (name of people or animals) เช่น
Sally’s motorcycle
รถจักรยานยนต์ของแซลลี่
Andrew’s bedroom
ห้องนอนของแอนดรู
ตัวอย่าง
Sally’s motorcycle is new. Mine is old.
= Sally’s motorcycle is new. My motorcycle is old.
รถจักรยานยนต์ของแซลลี่ใหม่ รถจักรยานยนต์ของผมเก่า
Andrew’s bedroom is dirty. Sally’s is clean.
=Andrew’s bedroom is dirty. Sally’s bedroom is clean.
ห้องนอนของแอนดรูสกปรก ห้องนอนของแซลลี่สะอาด
Peter’s car is big. Sam’s is small.
=Peter’s car is big. Sam’s car is small.
รถยนต์ของปีเตอร์ใหญ่ รถยนต์ของแซมเล็ก
ข้อควรสังเกต
ก. จากตัวอย่างในประโยคแรกมีใครงสร้าง “name’s + noun +
Verb…” ในประโยคที่สอง (ถัดไป) มีการละ noun เพราะได้เอ่ยถึงไปแล้ว จึงเป็น “name’s + verb…..”
ข. หากมีการเอ่ยถึง noun นั้นไปแล้ว ในข้อความถัดไปสามารถใช้ possessive pronoun ได้เลยดังเช่นในประโยค Sally’s motorcycle is new. Mine is old. เพราะมีความหมายเช่นเดียวกันกับ possessive adjective + noun

2. ใช้กับคำนามทั่วไป (general noun) เช่น
my sister’s binoculars
กล้องสองตาของน้องสาวของผม
her brother’s underwear
กางเกงในของพี่ชายของเธอ
a dog’s life
ชีวิตของสุนัขตัวหนึ่ง
that cat’s milk
นมของแมวตัวนั้น
ตัวอย่าง
My sister’s binoculars is expensive. Mine is cheap.
=My sister’s binoculars is expensive. My binoculars is cheap. กล้องสองตาของน้องสาวของผมราคาแพง ส่วนของผมราคาถูก
That’s her brother’s underwear. This is yours.
=That’s her brother’s underwear. This is your underwear.
นั่นเป็นกางเกงในของพี่ชายเธอ นี่เป็นกางเกงในของคุณ
I pity a dog’s life. I don’t pity a cat’s.
=I pity a dog’s life. I don’t pity a cat’s life.
ฉันสงสารชีวิตของสุนัข ฉันไม่สงสารชีวิตของแมว

3. ถ้าหากคำนามทั่วไปนั้นมีมากกว่าหนึ่งจำนวนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นคำนามพหูพจน์รูปปกติ คือ เติม -s/-es ข้างท้าย ก็ให้เติมเพียงเครื่องหมาย ’ (apostrophe) เมื่อแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น her brothers’ cars (รถยนต์ของพี่ชายของเธอ), the cats’ milk (นมของแมว), my parents’ house (บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของฉัน) เป็นต้น
ยกเว้น ในกรณีของคำนามพหูพจน์รูปอปกติคือมิได้ลงท้ายด้วย -s หรือ es ให้เติม ’s เช่น children’s toys (ของเล่นของเด็กๆ), men’s room (ห้องน้ำชาย), women’s college (วิทยาลัยของสตรี) เป็นต้น
ตัวอย่าง
Children’s toys here are quite expensive.
ของเล่นของเด็กๆ ที่นี่ ราคาค่อนข้างแพง
Those are her brothers’ cars.
เหล่านั้นคือรถยนต์ของพี่ชายของเธอ
Men are not allowed to study in women’s colleges.
ผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตให้เล่าเรียนในวิทยาลัยของสตรี

4. หากเป็นการกล่าวแสดงการเป็นเจ้าของสิ่งที่ไร้ชีวิต (nonliving things) เรามักจะไม่ใช้ possessive’s + nonliving things แต่จะใช้ “…of…” แทน เช่น
ไม่ใช้         the room’s door
ใช้         the door of the room
ไม่ใช้        the book’s middle
ใช้        the middle of the book
ไม่ใช้        the food’s smell
ใช้        the smell of the food

5. ใช้ possessive’s กับคำนามพหูพจน์ที่มิได้ลงท้ายด้วย s/es หรือ possessive’ กับคำนามพหูพจน์ปกติ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มคน หรือ สถานที่ที่ผู้คนอาศัย ทำงาน ฯลฯ เช่น the company’s office, the world’s problems, the clubs’ rules, the children’s cats ฯลฯ
ตัวอย่าง
The company’s office is in New York.
=The office of the company is in New York.
สำนักงานของบริษัทอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก
Drugs and crimes are the world’s problems.
=Drugs and crimes are the problems of the world.
ยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นปัญหาของโลก
One of the clubs’ rules is punctuality.
=One of the rules of the clubs is punctuality.
กฎหนึ่งของสมาคมคือการตรงต่อเวลา

6. ใช้ possessive’s กับข้อความที่บอกเวลา (expressions of time) เช่น yesterday’s newspaper, next year’s plans, last week’s football match ฯลฯ
ตัวอย่าง
A : Have you already read the yesterday’s newspaper?
B : No. Why?
ก – คุณได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานนี้แล้วหรือยัง
ข – ยังทำไม
A : Could you tell us about your next year’s plans?
B : Yes, of course.
ก – คุณพอจะบอกให้เราทราบถึงแผนการในปีหน้าของคุณได้ไหม
ข – ได้ครับ

7. ใช้ possessive’s หรือ possessive’ กับช่วงเวลา (periods of time) เช่น a week’s holiday, two days’ work, one month’s summer vacation ฯลฯ
ตัวอย่าง
You are allowed to have a week’s holiday this month.
คุณได้รับอนุญาตให้มีวันหยุดได้ 1 สัปดาห์เดือนนี้
You must give us a month’s notice before you retire from work.
คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบล่างหน้าหนึ่งเดือนก่อนที่คุณจะลาออกจากงาน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 13,945 times, 27 visits today)