การใช้ Possessive adjectives ในภาษาอังกฤษ

Possessive (พอสเซสซิฟวฺ) แปลว่า “แสดงความเป็นเจ้าของ” และ Adjectives (แอดเจ็กทิฟว์สฺ) แปลว่า “คุณศัพท์’’ เมื่อรวมกันเป็น Possessive adjectives จึงหมายถึง “คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ”

คำคุณศัพท์ประเภทนี้มีที่มาจากสรรพนามที่เอ่ยมาข้างต้น ต่างกันที่รูป และการที่จะต้องมีคำนาม (noun) รองรับท้ายคุณศัพท์ประเภทนี้เสมอ ได้แก่
เอกพจน์                      พหูพจน์
my (ของฉัน)                       our (ของพวกเรา)
your(ของคุณ)                    your(ของพวกคุณ)
his (ของเขา)
her (ของหล่อน)                 their (ของพวกเขา, ของพวกมัน)
its (ของมัน)
ตัวอย่าง
What’s your name?        ชื่อของคุณคืออะไร
Tom has got his camera.    ทอมมีกล้องถ่ายรูปของเขา
I have a book. Its cover is black. ฉันมีหนังสือ ปกของมันสีดำ
Julia and her brother are there. จูเลียและน้องชายของเธออยู่ที่นั่น

His car is very old.    รถของเขาเก่ามาก

การใช้
1. ใช้ possessive adjectives หน้าคำนาม (noun) เพื่อบอกว่าใครเป็น เจ้าของคำนามนั้นๆ
ตัวอย่าง
That’s my car.
นั่นคือรถยนต์ของผม
They showed us their hliday photographs.
พวกเขาเอารูปถ่ายของพวกเขาที่ไปเที่ยววันหยุดให้เราดู

2. ใช้ possessive adjectives ควบคู่กับคำว่า own เช่น my own, your own, his own, her own, its own, our own เพื่อเน้นยํ้าว่าสิ่งนั้นเป็น ของคนนั้นหรือคนเหล่านั้นเท่านั้น ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของร่วมหรือขอยืมร่วม ลองเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปนี้
This is my room.
นี้เป็นห้องของผม (อาจจะมีคนอื่นแชร์ห้องด้วย)
I’ve got my own room now. (I don’t share with my brother any more.)
ผมมีห้องเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้(ผมไม่ต้องไปแชร์ห้องกับพี่ชายอีกต่อไป)
This isn’t my car.
นี้ไม่ใช่รถยนต์ของผม
This isn’t my own car. I only borrowed it.
นี้ไม่ใช่รถยนต์ของผมเอง ผมยืมมาใช้

หมายเหตุ จะนำเอาคำประเภทอื่นนอกเหนือจาก possessive adjectives มาวางไว้หน้าคำว่า own ไม่ได้ เช่น
ผิด an own room         ผิด    the own tail
ถูก my own room        ถูก    its own tail

3. มีอีกโครงสร้างหนึ่งที่มี “possessive adjective + own” รวมอยู่ด้วย นั่นคือ วาง of ไว้หน้า possessive adjective + own ทั้งนี้โครงสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ความหมายยังคงเดิม ดังนี้
possessive adjective + own + noun
=
noun + of + possessive adjective + own
ตัวอย่าง
I’ve got my own room.
=I’ve got a room of my own.
ผมมีห้องเป็นของตัวเอง
He’s got his own car.
=He’s got a car of his own.
เขามีรถยนต์เป็นของตัวเอง

4. ยังมีอีกโครงสร้างหนึ่ง คือ การใช้บุพบท on วางไว้หน้า “possessive adjective + own” ซึ่งมีความหมายว่า alone (โดยลำพัง) หรือ without help (ปราศจากการช่วยเหลือใดๆ)
ตัวอย่าง
I don’t live on my own, I share a flat with two friends.
ผมไม่ได้อาศัยอยู่โดยลำพัง ผมเช่าแฟลตอยู่รามกับเพื่อนสองคน
I can’t move this table on my own. It’s too heavy.
ผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะตัวนี้โดยลำพังได้ มันหนักเกินไป

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 25,742 times, 7 visits today)