การใช้ ONE and YOU ในภาษาอังกฤษ

เราสามารถใช้ one และ you ได้เมื่อหมายถึง people in general (คนโดยทั่วไป)
ตัวอย่าง
“How do you get from Oxford to South Wales?”-
“One takes the motorway from Newbury.”
คุณออกจากออกซฟอร์ดมายังเซาท์ เวลส์อย่างไร
ออกมาโดยขี่มอเตอร์ไซค์จากเมืองนิวเมอรี่

สำหรับคำว่า one นี้มักจะใช้ในหมู่คนผู้มีการศึกษาตั้งแต่ชนชั้นกลางไปจนถึงชนชั้นสูง และปัญญาชน
ตัวอย่าง
One simply doesn’t drink red wine with fish.
โดยปกติคนเรามักจะไม่ดื่มไวน์แดงกับปลา
To really appreciate Italian painting, one should see it in
Italy.
เพื่อจะได้ซาบซึ้งกับงานศิลปะของอิตาเลียนจริงๆ คนๆ นั้นก็ควรจะไปดูที่ประเทศอิตาลี

ส่วนในการเขียนแบบเป็นพิธีรีตอง (formal style) เรานิยมใช้ one มากกว่า you
ตัวอย่าง
If you want to make people angry, just tell them what you are really thinking.
ถ้าคุณอยากจะทำให้ใครโกรธ คุณเพียงแต่บอกเขาว่าจริงๆ แล้วคุณกำลังคิดอะไรอยู่
If one wishes to make oneself thoroughly unpopular, one has to tell people exactly what one has on one’s mind.
ถ้าหากเราประสงค์จะทำให้ตัวเราเป็นคนที่ไร้คนนิยมชมชอบ เราก็จะต้องนินทาเขา

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 114 times, 1 visits today)