การใช้ NEITHER, NOR, NEVERTHELESS and NONE THE LESS

NEITHER AND  NOR

เราสามารถใช้ neither และ nor วางต้น clause เพื่อเป็นการให้คำตอบแบบสั้น (short answers) ได้ โดยมีความหมายว่า also not นอกจากนี้เมื่อวาง neither หรือ nor ที่ต้น clause จะต้องใช้โครงสร้างแบบ inverted word- order คือ
neither + helping verb (รูปบอกเล่า) + subject
nor I + helping verb (รูปบอกเล่า) + subject
ตัวอย่าง
A.  I can’t swim.
B.  Neither can I.
ก. ผมว่ายน้ำไม่เป็น
ข. ผมก็ว่ายไม่เป็นเช่นกัน
A : Jack didn’t like gambling.
B : Nor did I.
ก. แจ็คไม่ชอบเล่นการพนัน
ข. ผมเองก็ไม่ชอบเช่นกัน
หากเราไม่ตอบโดยใช้ neither หรือ nor เราก็อาจจะเลี่ยงมาตอบ โดยใช้ not…either ก็ได้ แต่ not…either ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งคำ คงใช้ word-order ปกติ
ตัวอย่าง
A. I can’t swim.
B. I can’t either.
ก.ผมว่ายน้ำไม่เป็น
ข. ผมก็ว่ายไม่เป็นเช่นกัน
A. Jack didn’t like gambling.
B. I didn’t like either.
ก. แจ็คไม่ชอบเล่นการพนัน
ข. ผมเองก็ไม่ชอบเล่นการพนันเช่นกัน

NEVERTHELESS and NONE THE LESS
nevertheless (เนเวอะ-เดอะเลส) conj. หมายถึง notwithstanding แปลว่า “แต่กระนั้นก็ตาม”
ตัวอย่าง
I have often warned you; nevertheless, you have persisted in doing the wrong thing.
ผมพยายามเตือนคุณอยู่บ่อยๆ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คุณก็ยังคงยืนกราน ที่จะทำสิ่งผิดๆ ต่อไปอีก
He is poor; nevertheless, he is generous.
เขาจน แต่กระนั้นก็ตาม เขาก็มีใจคอกว้างขวาง
ส่วน none the less หมายถึง not any the less แปลว่า “ไม่มีเลย, ไม่มีแม้แต่น้อย” ตัวที่จะตามถัดมาจาก none the less จะต้องเป็นคำคุณศัพท์(adjective)
ตัวอย่าง
I am none the less willing to give you a second chance.
ผมจะไม่ให้โอกาสครั้งที่สองแก่คุณอีกแล้ว

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 17,558 times, 30 visits today)