การใช้ MUCH, MANY, A LOT OF, LOTS OF, A LITTLE, LITTLE, A FEW, FEW, ENOUGH

much (มัช) many (เมนิ) a lot of (เออะ ล็อท ออฟ) และ lots of (ล็อทสฺ ออฟ)ทั้งหมดนี้มีความหมายว่า “มากหรือมีเป็นปริมาณมาก” (a large quantity) แต่มีวิธีการใช้ดังนี้
1. much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun) เท่านั้น โดย สามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ
2. many ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable noun) เท่านั้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ
3. a lot of และ lots of ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้และนับไม่ได้ กล่าวคือ หากใช้กับคำนามนับได้ คำนามนั้นจะต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น แต่หากใช้กับคำนามนับไม่ได้ ก็มีเพียงเอกพจน์เท่านั้น
ตัวอย่าง
A.    How much cheese is there is the fridge?
B.    There isn’t much cheese.
A.    How many tomatoes are there?
B.    There aren’t many tomatoes.
A.    Is there a lot of milk?
B.    Yes, there is.
A.    Are there lots of eggs?
B.    Yes, there are.
ก. มีเนยแข็งในตู้เย็นอยู่เท่าไร
ข. มีเนยแข็งไม่มาก
ก. มีมะเขือเทศอยู่เท่าไร
ข. มีมะเขือเทศไม่มาก
ก. มีนมมากไหม
ข. มีมาก
ก. มีไข่มากไหม
ข. มีมาก
*cheese เป็นคำนามนับไม่ได้ ส่วน * tomatoes เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
*milk เป็นคำนามนับไม่ได้ ส่วน *eggs เป็นคำนามนับได้พหูพจน์
a little (เออะ ลิทเทิล) little (ลิทเทิล) a few (เออะ ฟิว) few (ฟิว) และ enough (อินัฟ) มีความหมายและวิธีการใช้ดังนี้
1. a little และ little ใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เท่านั้น ทั้งนี้ a little ให้ความหมายในเชิงบวก (positive) คือ “มีบ้างเล็กน้อย” แต่ little ให้ความหมายในเชิงลบ (negative) คือ “แทบไม่มีเลย”
2. a few และ few ใช้ได้เฉพาะกับคำนามนับได้พหูพจน์ (plural countable noun) เท่านั้น ทั้งนี้ a few ให้ความหมายในเชิงบวก คือ “มีบ้างเล็กน้อย” แต่ few ให้ความหมายเชิงลบ คือ’ “แหบไม่มีเลย”
ส่วน enough (อินัฟ) แปลว่า “เพียงพอ” ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้และนับไม่ได้ ทั้งนี้ในส่วนของคำนามนับได้ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น
ตัวอย่าง
Sheila has made a little progress and so is feeling quite pleased.
ชีล่ามีความก้าวหน้าขึ้นบ้างเล็กน้อย เธอจึงรู้ล็กค่อนข้างพอใจ
(a little progress = some progress)
Sheila had made little progress and so is not feeling very pleased.
ชีล่าแทบไม่ก้าวหน้าเลย เธอจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจ
(little progress = not much progress)
A few customers have come into the shop. It has been fairly busy.
มีลูกค้าเข้ามาในร้าน ทางร้านจึงค่อนข้างยุ่ง
(a few customers = some customers)
Few customers have come into the shop. It has been quiet.
แทบไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านเลย ร้านจึงเงียบเหงา
(few customers = not many customers)
We’ve got enough eggs. We don’t need them any more.
เรามีไข่เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องการมันอีก
We haven’t got enough cheese. We need it.
เรามีเนยแข็งไม่เพียงพอ เราจึงต้องการมันอีก
*progress และ cheese เป็นคำนามนับไม่ได้
*customers และ eggs เป็นนามนับได้พหูพจน์
นอกจากการใช้ดังระบุมาข้าต้น เรายังสามารถใช้คำว่า much, many, a lot, a few และ enough โดยไม่ระบุถึงคำนามนั้นๆ อีกครั้งซํ้าใหม่ได้ด้วย ทั้งนี้มีข้อแม้ว่าต้องได้มีการเอ่ยถึงคำนามนั้นมาแล้วก่อนหน้า
ตัวอย่าง
There’s some snow, but not much.
(= There’s some snow, but not much snow.)
มีหิมะบ้าง แต่ไม่มาก
We’ve got some envelopes, but not a lot.
(= We’ve got some envelopes, but not a lot of envelopes.)
เรามีซองจดหมายอยู่บ้าง แต่มีไม่มาก
We don’t need any more eggs. We’ve got enough.
(= We don’t need any more eggs. We’ve got enough eggs.)
เราไม่ต้องการไข่อีก เรามีเพียงพอแล้ว

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 73,855 times, 22 visits today)