การใช้ LAST and LATEST ในภาษาอังกฤษ

ใช้ latest (เล-เท็สทฺ) เมื่อหมายถึงสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่มีหรือเกิดขึ้นล่าสุด แปลว่า “ล่าสุด” ส่วน last (ลาซทฺ) ใช้เมื่อหมายถึง before this one; at the end of a series แปลว่า “ก่อนสิ่งนี้, อันสุดท้าย”
ตัวอย่าง
What do you think of his latest play?
I like it much better than his last one.
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบทละครเรื่องล่าสุดของเขา
ผมชอบบทละครเรื่องนี้มากกว่าเรื่องที่แล้ว
Cymbeline was one of Shakespeare’s last plays.
บทละครเรื่อง Cymbeline เป็นหนึ่งในบทละครเรื่องสุดท้ายของเช็คสเปียร์
A : “Have you heard the latest ? Jane’s married!”
B : “Oh yes?”
ก : คุณได้ทราบข่าวล่าสุดที่ว่าเจนแต่งงานแล้วหรือยัง
ข : อ๋อ ทราบแล้ว ทำไมล่ะ
The last I heard, she was going to become a nun.
ครั้งสุดท้ายผมทราบข่าวมาว่าเธอได้บวชเป็นแม่ชี
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,921 times, 18 visits today)