การใช้ IMMORAL, IMMORTAL, IMMUNITY and IMPUNITY IMMORAL and IMMORTAL

immoral (อิม-มอรัล) adj. หมายถึง unchaste; lewd; wicked แปลว่า “ผิดศีลธรรม, ผิดจรรยา, เลวทราม”เช่น immoral conduct ความประพฤติเลว
ตัวอย่าง
You immoral old man!
คุณมันเป็นคนแก่ที่ไร้ศีลรรรม
immortal (อิม-มอ-ตัล) adj. หมายถึง living forever แปลว่า “เป็น อมตะ, ไม่รู้จักตาย”
ตัวอย่าง
No man is immortal.
ไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่รู้จักตาย
Men like Shakespeare are immortal.
คนเช่นเช็คสเปียร์มีชื่อเสียงชั่วกาลนานตลอดไป
IMMUNITY and IMPUNITY
immunity (อิมมิวนิ-ทิ) n. หมายถึง resistance to a disease แปลว่า “มีความต้านทานต่อโรค”
ตัวอย่าง
The vaccine helps develop an immunity to poliomyelitis.
วัคซีนช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่อโรคกระดูกไขสันหลังอักเสบ
Immunity from any disease results from the presence in the blood of substances unfavourable to the bacteria producing that disease.
การต้านทานโรคใดๆ เป็นผลมาจากการมีสิ่งหนึ่งในโลหิตที่เป็นภัยต่อบักเตรีที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆ
ส่วน impunity (อัม-พิวนิทิ) n. หมายถึง freedom from punishment แปลว่า “การพ้นโทษ, ไม่ถูกทำโทษ”
ตัวอย่าง
Because he was an only child, he frequently misbehaved with impunity.
เนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวเขาจึงประพฤติตัวเหลวไหลโดยไม่ทูกทำโทษ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 224 times, 1 visits today)