วิธีการใช้ HOW ในภาษาอังกฤษ

how (ฮาว) เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) มีหลักการใช้ดังนี้
1.     How? = In what way?/By what means?
How? เมื่อนำมาใช้ถามคำถาม จะหมายถึง “ด้วยวิธีการใด”, “ด้วยวิธีอย่างไร” หรือ “อย่างไร”
ตัวอย่าง
A : How was he driving the car?
B : Dangerously.
ก – เขาขับรถอย่างไร
ข-ขับอันตรายมาก
A : How was your trip?
B : Good.
ก – การเดินทางของคุณเป็นอย่างไร
ข-ดี
2. How + adjective
เราสามารถใช้คำว่า How ตามด้วยคุณศัพท์ที่บอกระดับ (degree) เช่น old, new, tall, big, heavy
ตัวอย่าง
A : How old are you?
B : Forty-five.
ก – คุณอายุเท่าไร
ข – อายุ 45 ปี
A : How tall are you?
B : About six feet.
ก – คุณสูงเท่าไร
ข – ประมาณ 6 ฟุต
3. How + adverb
เราอาจจะใช้ How ตามด้วยคำวิเศษณ์ที่บอกระดับ (degree) บอกระยะทาง (distance) ความถี่ (frequency) ระยะเวลา (length of time)
ตัวอย่าง
A : How soon does the next show start?
B : In ten minutes.
ก – การแสดงครั้งต่อไปจะเริ่มเมื่อไร
ข-ใน 10นาที
A : How well can you speak English?
B : Quite well.
ก – คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน
ข – ค่อนข้างดี
A : How far is Chonburi to Bangkok?
B : About 80 kilometres.
ก – จากชลบุรีไปกรุงเทพมีระยะทางเท่าไร
ข – ประมาณ 80 กิโลเมตร
A : How often do you visit your aunt?
B : Every month.
ก – คุณไปเยี่ยมคุณป้าบ่อยเท่าไร
ข – ทุกเดือน
A : How long will the meeting last?
B : About an hour.
ก – การประชุมจะใช้เวลาเท่าไร
ข – ประมาณ 1 ชั่วโมง
4. How + quantity word
หลัง How ยังสามารถตามด้วยคำที่บ่งบอกจำนวน นั่นคือ How many …? และ How much …?
ตัวอย่าง
A : How many houses do you have?
B : Two.
ก – คุณมีบ้านกี่หลัง
ข – สองหลัง
A : How much does your car cost?
B : About 800,000 baht.
ก – รถยนต์ของคุณราคาเท่าไร
ข – ประมาณ 800,000 บาท
A : How much do you weigh?
B : 58 kilograms.
ก – คุณมีน้ำหนักตัวเท่าไร
ข-  58 กิโลกรัม
A : How many people are there in Thailand?
B : Around 67 million.
ก – ประเทศไทยมีประชากรเท่าไร
ข – ประมาณ 67 ล้านคน
5. How (degree adverb) + exclamation
เรายังสามารถใช้ How กับข้อความที่แสดงการอุทาน (exclamation) ซึ่งสังเกตได้จากการมีเครื่องหมาย ! อยู่ท้ายประโยค
ตัวอย่าง
How silly you are!
คุณนี่โง่จริงๆ
How lazy you are!
คุณนี่ขี้เกียจจริงๆ
6. How about?
เรายังสามารถใช้ How ตามด้วยคำว่า about เพื่อแสดงการแนะนำ (suggestion) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนา
ตัวอย่าง
A : I’m very sleepy.
B : How about a cup of coffee?
ก – ผมรู้สึกง่วงมาก
ข – เอากาแฟสักถ้วยไหม
A : I feel hungry now.
B : How about having a meal in that restaurant?
ก -ดิฉันรู้สึกหิวแล้วตอนนี้
ข – เราทานอาหารกันในภัตตาคารนั้นเอาไหม
หมายเหตุ How about + noun (phrase)/gerund
7. How + complement
เรายังสามารถใช้ How กับ complement ซึ่งมีกริยา be, feel, look, seem, appear, sound, smell, taste เป็นข้อสังเกต
ตัวอย่าง
A : How do I look? I’ve just had my hair done.
B : It looks great.
ก – ดิฉันดูเป็นไงบ้าง พอดีเพิ่งจะไปทำผมมา
ข – สวยมาก
A : How does that food taste?
B : Terrific.
ก – อาหารนั้นรสซาติเป็นอย่างไร
ข – อร่อย
8. How (in greeting)
เราสามารถใช้คำว่า How ในกรณีของการทักทายถามทุกข์สุข
ตัวอย่าง
How are you?
คุณสบายดีหรือเปล่า
How are you feeling today?
วันนี้คุณรู้สึกเป็นอย่างไร
How are you today?
วันนี้คุณสบายดีหรือเปล่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 19,446 times, 16 visits today)