การใช้ HAD BETTER, WOULD RATHER and WOULD SOONER

had better หมายถึง “ควรจะ…ดีกว่า”
ตัวอย่าง
You’d better hurry up if you want to get home before dark.
คุณควรจะรีบถ้าหากคุณอยากจะไปถึงบ้านก่อนค่ำ
You’d better not wake me up when you come in.
คุณไม่ควรจะทำให้ผมตื่นเมื่อคุณเข้ามา
วิเคราะห์:
ดูจากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่าโครงสร้างของกริยาหลัง had better (’d better) เป็นดังนี้
“had better (not) + Verb ช่อง 1”
แต่บางครั้งในการพูดสนทนาแบบไม่มีพิธีรีตอง (informal speech) เจ้าของภาษาก็ใช้ better โดยที่ไม่มีคำว่า had โดยที่มีความหมายแบบเดียวกับ had better
ตัวอย่าง
You better go now.
คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้
I better try again.
ผมควรจะลองดูอีกครั้ง
would rather หมายถึง “อยากจะ…”
ตัวอย่าง
A : Hello, Anong. I’m going to town this evening.
Would you like to go there with me?
B : Oh, I’m sorry. I’d rather not go there today.
ก : สวัสดีอนงค์ เย็นนี้ผมจะเข้าไปในเมือง คุณจะไปด้วยไหม
ข : ไม่หรอกค่ะ วันนี้ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น
A : Would you like to bicycle?
B : No, thanks. I’d rather you bicycled.
ก : คุณอยากจะขี่จักรยานไหม
ข : ไม่ ขอบคุณ ผมอยากจะให้คุณขี่มากกว่า
วิเคราะห์ :
ดูจากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นว่าโครงสร้างของกริยาหลัง would rather (’d rather) มีอยู่ 2 แบบคือ
“would rather (not) + V1 + (than + V1 ) หรือ would rather + Someone + V2”
would sooner หมายถึง “อยากจะ, ควรจะ…”
ตัวอย่าง
I’d sooner manicure my nails myself.
ดิฉันอยากจะแต่งเล็บด้วยตัวเอง
I’d sooner go and do it alone.
ผมอยากจะไปทำเพียงคนเดียว
วิเคราะห์:
จากตัวอย่าง พอจะสรุปการใช้ would sooner (’d sooner) ได้ดังนี้
would sooner + V1
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,282 times, 4 visits today)