การใช้ FAMOUS, NOTORIOUS, FAR and A LONG WAY

FAMOUS and NOTORIOUS
famous (เฟ-มัช) adj. มาจากคำนามว่า fame หมายถึง well known ; celebrated for something good. แปลว่า มีชื่อเสียงในทางดี
ตัวอย่าง
His fame spreads far and wide.
ชื่อเสียงของเขาขจรไกลไปทั่ว
Famous men are queer.
คนที่มีชื่อเสียงมักจะวิปริต
notorious (โนโท-เรียซ) adj. คำนามของคำนี้คือ notoreity หมายถึง well known because of something bad แปลว่า มีชื่อเสียงในทางเลว
ตัวอย่าง
He is a notorious opium smuggler.
เขาเป็นนักลักลอบค้าฝิ่นที่โด่งดัง
It is a notorious fact that he is an opium addict.
มีการลือกระฉ่อนว่าเขาติดฝิ่น
FAR and A LONG WAY
โดยปกติ เราจะไม่ใช้ far ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences) ยกเว้นแต่จะใช้แบบ informal style ดังนั้นคำที่เราควรจะใช้ในประโยคบอกเล่าก็คือ a long way ซึ่งแปลว่า “ไกล”
ตัวอย่าง
We walked a long way.
เราเดินเป็นระยะทางไกล
I live a long way from the center of town.
ผมอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมืองไปไกลมาก
ส่วนประโยคคำถาม (questions) และปฏิเสธ (negative sentences) เรามักใช้ far เพราะดูเป็นทางการและเหมาะสมกว่า
ตัวอย่าง
How far did you walk?
คุณเดินไกลเท่าไร
I don’t live far from here.
ผมอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นัก
จากที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า เรามักไม่ใช้ far ในประโยคบอกเล่า แต่เราก็สามารถใช้ farในประโยคบอกเล่าได้ หาก far วางอยู่หลังคำว่า so, too และใช้ในโครงสร้าง as far as และยังใช้ far หน้า from ซึ่งแปลว่า not at all “ไม่” ได้ด้วย
ตัวอย่าง
We’ve gone too far.
เราไปได้ไกลเกินไป
I haven’t had any problems so far.
ผมไม่มีปัญหาใดๆ เลย
It’s OK as far as I know.
เท่าที่ผมทราบ ผมว่าใช้ได้ครับ
I’m far from satisfied with your results.
ผมไม่พอใจกับผลของคุณ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 452 times, 1 visits today)