การใช้ Every ในภาษาอังกฤษ

every (เอฟ-ริ) มีความหมายเหมือน all คือ “ทุกๆ” มีหลักการใช้ดังนี้
1. every + singular noun
ในกรณีแรกนี้ ใช้ every ตามด้วยนามเอกพจน์ ถึงแม้ว่า every จะมีความหมาย “ทุกๆ” ก็ตาม ดังนั้น หาก every + singular noun เป็นประธานของประโยค คำกริยาในประโยคเป็นรูป present tenses ก็ต้องเป็นรูปเอกพจน์ด้วย เพื่อให้สัมพันธ์กับ singular noun
ตัวอย่าง
Every student in this room is lazy.
นักเรียนทุกคนในห้องขี้เกียจ
Every house in this town has a backyard.
บ้านทุกหลังในเมืองนี้มีสวนหลังบ้าน
2. every + one
every ไม่มีรูปสรรพนาม หากต้องการใช้ในหน้าที่สรรพนาม จะต้องใช้ every + one
ตัวอย่าง
Our dog had four puppies, and every one was black.
สุนัขของเรามีลูก 4 ตัว ทุกตัวสีดำ
I like Agatha Christi. I have read every one of her novels.
ผมชอบอากาธา คริสติ ผมอ่านนวนิยายของเธอทุกเรื่อง
หมายเหตุ every one มิใช่รูปสรรพนาม เวลาออกเสียงจะเน้นเสียงที่คำว่า one แต่ everyone ที่เขียนติดกัน เป็นสรรพนาม เวลาออกเสียงจะเน้นที่ every และ everyone = everybody แปลว่า “ทุกคน”
3. Every + singular noun … + singular verb
ดังที่ระบุมาในข้อ 1 ว่า กรณีที่ประธานของประโยคเป็น every + singular noun และกริยาของประโยคเป็น present tenses กริยาจะต้องเป็นรูป singular นั้นคือ กริยาดังกล่าวต้องเติม + s/es กฎเกณฑ์นี้บังคับใช้รวมถึงกรณีที่ประธานของประโยคเป็น every one ด้วย
ตัวอย่าง
Every growing child needs milk.
เด็กที่กำลังเติบโตทุกคนต้องการนม
Every one of the public telephone is broken.
โทรศัพท์สาธารณะทุกเครื่องพัง
4. compound words of “every”
กรณีคำผสม ที่เกิดจากการรวมกันกับ every ได้แก่ everything (เอฟริ-ธิง), everybody (เอฟริ-บอดิ), และ everywhere (เอฟริ-แว) มีกฎเกณฑ์การใช้ดังนี้
4.1 everything หมายถึง “all things” แปลว่า “ทุกสิ่ง” everyone/everybody หมายถึง “all people” แปลว่า “ทุกคน” everywhere หมายถึง “in all places” แปลว่า “ทุกที่”
ตัวอย่าง
This department store has everything that we need.
ร้านสรรพสินค้าแห่งนี้มีทุกอย่างที่เราต้องการ
The mayor knows everyone in this village.
นายอำเภอรู้จักทุกคนในหมู่บ้านนี้
I have looked for my watch everywhere.
ผมค้นหานาฬิกาข้อมือของผมทุกหนแห่ง
4.2 Everything/Everyone+singular verb
กรณีที่ประธานของประโยคคือ Everything หรอ Everyone หากตามด้วยกริยาในรูป present tenses จะต้องใช้กริยารูปเอกพจน์ด้วย
ตัวอย่าง
Everything in the village has changed since I left here.
ทุกอย่างในหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่ที่ผมได้จากที่นี่ไป Everyone needs love.
ทุกคนต้องการความรัก
4.3 everything + adjective
หลัง everything อาจจะตามด้วยคำคุณศัพท์ก็ได้
ตัวอย่าง
We will do everything possible to help you.
เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อช่วยเหลือคุณ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,687 times, 3 visits today)