การใช้ ELDER (ELDEST) and OLDER (OLDEST) )ในภาษาอังกฤษ

elder ออกเสียง เอ็ล-เดอร์ และ eldest ออกเสียง เอ็ล-ดิสทฺ มักใช้แทนที่ คำว่า older ออกเสียง โอล-เดอร์ และ oldest ออกเสียง โอล-ดิสทฺ หน้าคำว่า brother, sister, son, daughter, grandson, และ granddaughter
ตัวอย่าง
My elder brother was in a car accident last week.
พี่ชายคนโตของผมอยู่ในรถที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
The eldest daughter does all the housework.
ลูกสาวคนโตสุดทำงานบ้านทุกอย่าง
ข้อสังเกต
มีข้อแตกต่างระหว่างคำว่า elder กับ eldest คือ ลมมุติเรา พูดว่า my elder son ก็หมายถึงบุตรคนโตในจำนวนบุตร 2 คน แต่ถ้าหากพูดว่า my eldest son หมายความว่ามีลูกชายมากกว่าหรืออย่างน้อยที่สุด 3 คน
นอกจากนี้ elder และ eldest ยังใช้เป็น pronouns ได้ด้วย
ตัวอย่าง
She’s the elder of the two.
เธอเป็นคนโตในจำนวนลูก 2 คน
The eldest is six years old.
คนโตสุดมีอายุ 6 ขวบ
ในปัจจุบันนี้คำว่า elder และ eldest กำลังค่อยๆ หายไปจากการใช้เพราะมีบางคนนิยมใช้ older, oldest มากขึ้น เช่นใช้ว่า older brother, oldest son, ฯลฯ เป็นต้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,999 times, 1 visits today)