การใช้ DOUBT THAT, DOUBT WHETHER, DOUBTLESS, DOUBTLESSLY, DURING and IN

DOUBT THAT and DOUBT WHETHER
doubt whether นั้นผิด เราไม่ใช้กัน แต่จะใช้ doubt that แปลว่า สงสัยว่า
ตัวอย่าง
X We doubt whether you will succeed.
/ We doubt that you will succeed.
เราสงสัยว่าคุณจะทำสำเร็จหรือไม่
X I doubt whether you will pass this term.
/I doubt that you will pass this term.
ผมสงสัยว่าคุณจะสอบผ่านเทอมนี้หรือไม่
DOUBTLESS and DOUBTLESSLY
เราไม่ไซ้ doubtlessly แต่จะใช้ doubtless (adv.) แปลว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
ตัวอย่าง
X He doubtlessly thinks that you can do the job well.
/ He doubtless thinks that you can do the job well.
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเชื่อว่าคุณจะต้องทำได้ดีแน่ๆ
X You doubtlessly know your work well.
/ You doubtless know your work well.
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะรอบรู้งานของคุณดี
DURING and IN
คำทั้ง 2 นี้เป็น prepositions นำมาใช้กับเรื่องเกี่ยวกับเวลา (periods of time) เช่น during the summer, in the summer มีลักษณะการใช้ดังนี้
1. ใช้ during หรือ in เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้น อาทิ เกิดขึ้นในช่วงเวลาจำเพาะ (a particular period of time) หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตัวอย่าง
We’ll be on holiday in/during August.
เราจะหยุดพักผ่อนวันหยุดในช่วงเดือนสิงหาคม
I woke up in/during the night.
ผมตื่นนอนในช่วงกลางคืน
I woke up three times in/during the night.
ผมตื่นนอน 3 ครั้ง ในช่วงกลางคืน
2. เรามักใช้ in เมื่อบ่งบอกเวลาแน่นอน
ตัวอย่าง
No, it was in 1970, not 1969.
ไม่ใช่ มันเกิดขึ้นในปี 1970 ไม่ใช่ปี 1969.
We usually go on holiday in July.
ปกติเรามักไปเที่ยววันหยุดในเดือนกรกฎาคม
3. ถ้าหากหมายถึง activity ใดๆ เราใช้ during
ตัวอย่าง
He had some amazing experiences during his military service. เขาได้รับประสบการณ์ที่น่าทึ่งบางประการในระหว่างที่เขาเป็นทหาร
(ไม่ใช้- -in his military service)
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,282 times, 3 visits today)