การใช้ DO and MAKE ในภาษาอังกฤษ

สำหรับ 2 คำนี้ มีความหมายคล้ายๆ กัน มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย กล่าวคือ
1. เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมหรือ activity ใดๆ ที่เราไม่ทราบแน่ชัดใช้ do (ดู)
ตัวอย่าง
Do something!
ทำอะไรเสียบ้างสิ
I don’t know what to do.
ผมไม่ทราบว่าจะทำอะไรดี
What are you doing?
คุณกำลังทำอะไร
2. เมื่อกล่าวถึงการทำงาน ใช้ do
ตัวอย่าง
I’m not going to do any work.
ผมจะไม่ทำอะไร
I dislike doing housework.
ดิฉันไม่ชอบทำงานบ้าน
Let’s get a maid to do all the boring job.
หาสาวใช้มาทำงานที่น่าเบื่อเหล่านี้เถอะ
3. ใช้ make กับความคิดเชิงสร้างสรรหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดผลงานขึ้นมา
ตัวอย่าง
I’ve just made a cake.
ผมเพิ่งจะทำเค้กเสร็จ
Let’s make a plan.
เรามาวางแผนงานกันเถอะ
My father and I once made a boat.
ครั้งหนึ่งคุณพ่อและผมได้ช่วยกันสร้างเรือขึ้นมา
4. ใช้ do กับสำนวนต่อไปนี้
ตัวอย่าง
do good ทำดี            do one’s best ทำให้ดีที่สุด
do harm ทำอันตราย         do a favor     ช่วยเหลือ
do business ทำธุรกิจ
5. ใช้ make กับสำนวนต่อไปนี้ ได้แก่
make a bit for            ประมูล, พยายามเอา
make a book            เป็นเจ้าของ
make a clear breast of it     สารภาพหมดทุกอย่าง
make a fortune            ร่ำรวย
make a fool of            หลอก, ต้มตุ้น
make a habit of        ทำเป็นเนืองนิจ
make a hit            ก่อความเกรียวกราวทำให้คนนิยม
make a night of it        สนุกกันทั้งคืน
make a noise in the world     หาชื่อเสียง
make a point of            ถือเป็นข้อสำคัญ
make a practice of            ทำเป็นเนืองนิจ
make a living                หาเลี้ยงชีพ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,059 times, 1 visits today)