การใช้ CONSISTENTLY and CONSTANTLY

consistently (เคินซิส-เท็นลิ) adv. หมายถึง in harmony แปลว่า “มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต้องกัน”
ตัวอย่าง
If you choose to give advice, act consistently with that advice. ถ้าหากคุณเลือกที่จะให้คำแนะนำ คุณก็จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างมั่นคง
She has consistently maintained that the destruction of forests is bad for the country.
เธอได้ยืนยันตลอดมาว่าการทำลายป่าไม้เป็นผลเสียต่อประเทศชาติ
constantly (คอน-สเตนท์ลิ) adv. หมายถึง regularly, steadily แปลว่า “สม่ำเสมอ, ทำเป็นประจำ, ไม่ลดละ”
ตัวอย่าง
He is constantly chattering.
เขาพูดไม่รู้จักหยุด
Doctors constantly warn against over-exertion after forty-five. หมอมักจะตักเตือนเป็นประจำว่าห้ามออกแรงมากเกินไปหลังอายุ 45
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,874 times, 2 visits today)