การใช้ COME & GOในภาษาอังกฤษ

come (คัม) และ go (โก) เป็นคำกริยา (verbs) ทั้งสองคำนี้เป็นกริยา รูปอปกติ (irregular verbs) กล่าวคือ come – came – come และ go – went – gone โดยในด้านความหมายแตกต่างกันชัดเจนคือ come = มา, go = ไป
ทั้งสองคำนี้เป็นแบบ intransitive verb หรือกริยาที่ไม่มีกรรมรับ (no object) มีการใช้ดังนี้
1. come = move to the place where the speaker or hearer is (เคลื่อนที่เข้ามาหาผู้พูดหรือผู้ฟัง) ส่วน go = move to a place away from the speaker or hearer (เคลื่อนที่ออกไปจากผู้พูดหรือผู้ฟัง)
ตัวอย่าง
When are you coming back home?
คุณจะกลับมาบ้านเมื่อไร
When are you going to the United States?
คุณจะไปสหรัฐอเมริกาเมื่อไร
2. gone และ been มักมีผู้ใช้กันผิดบ่อยๆ สิ่งที่ควรจดจำก็คือ gone มี ความหมายว่า “go away and doesn’t return” แปลว่า “จากไป โดยยังมิได้กลับมาเลย” ส่วน been มีความหมายว่า “gone away and returned” แปลว่า “ได้จากไป และกลับมาแล้ว”
ตัวอย่าง
Mr. Somsak isn’t in the office at the moment.
He has gone to the restaurant.
ตอนนี้สมคักดิ์ไม่อยู่ในที่ทำงาน เขาไปภัตตาคาร (ยังไม่กลับมา)
Mr. Somsak is in the office at the moment.
He has been to the restaurant.
นายสมคักดิ์ตอนนี้อยู่ในที่ทำงาน เขาได้กลับมาจากภัตตาคารแล้ว
3. come/go – verbing เมื่อ verb นั้นเป็นกิจกรรม (activity) เช่น dancing, swimming, shopping, jogging, climbing, skiing, windsurfing, sailing, fishing
ตัวอย่าง
My husband goes fishing every weekend.
สามีของดิฉันออกไปตกปลาทุกวันหยุดสุดสัปดาห์
Would you like to come swimming with us?
คุณอยากมาว่ายน้ำกับพวกเราไหม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,068 times, 1 visits today)