การใช้ CLIMATE and WEATHER ในภาษาอังกฤษ

climate (ไคล-เมท) n. หมายถึง the average weather over a period of many years แปลว่า ลักษณะสภาพดินฟ้าอากาศในระยะเวลานานๆ หลายปี หรือปีหนึ่ง
ตัวอย่าง
He likes the climate of California better than that of Illinois.
เขาชอบสภาพดินฟ้าอากาศของแคลิฟอร์เนียมากกว่าสภาพดินฟ้าอากาศของอิลลินอยส์
Though the climate here is usually wet, today the weather is fine.
แม้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศในถิ่นนี้จะชื้นก็ตาม แต่วันนี้อากาศโปร่งสบาย
weather (เว-เธอะ) n. หมายถึง the hour by hour of day by day condition of the atmosphere แปลว่า สภาพลมฟ้าอากาสเฉพาะแห่งในชั่ววันหนึ่งๆ หรือขณะหนึ่ง
ตัวอย่าง
Bangkok and Ayutthaya have the same climate, but on any given day Ayutthaya may have fairer weather than Bangkok, or vice versa.
กรุงเทพฯ และอยุธยามีสภาพลมฟ้าอากาศทั่วไปอย่างเดียวกัน แต่ในวันใดวันหนึ่งอยุธยาอาจจะมีลมฟ้าอากาศแจ่มใสกว่ากรุงเทพฯ หรืออาจกลับกันก็ได้
The weather is sometimes hard to predict.
บางครั้งเราก็พยากรณ์อากาศในแต่ละวันยาก
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 339 times, 1 visits today)