การใช้ CARNAGE,CARNIVAL, CARTON, CARTOON, CAST and CASTE

carnage (คา-นิจ) n. เป็นคำที่ใช้ในการสงคราม หมายถึง slaughter, bloody killing aftermath แปลว่า “การสังหารผลาญชีวิต”
ตัวอย่าง
The Third World War will be a great carnage.
สงครามโลกครั้งที่สามจะเป็นการสังหาญผลาญชีวิตอย่างใหญ่หลวง
carnival (คานิแว็ล) n. หมายถึง public merrymaking and feasting แปลว่า “การเล่นสนุกสนาน เช่น การแห่แหน” เช่น carnival of bloodshed การสังหารผลาญชีวิตกันอย่างสนุกสนาน carnival time เทศกาลรื่นเริง
ตัวอย่าง
The city held a carnival in celebration of His Majesty’s return. พระนครมีงานเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานเพื่อฉลองการเสด็จนิวัตสู่พระนครของในหลวง
The revolution turned out to be a carnival of bloodshed.
การปฏิวัติได้กลายเป็นการสังหารผลาญชีวิตกันอย่างสนุกสนาน
CARTON and CARTOON
carton (คาร์-เทิ่น) n. หมายถึง cardboard box for holding goods แปลว่า “กล่องกระดาษบรรจุสินค้า เช่น กล่องบรรจุบุหรี่”
ตัวอย่าง
The grocer gave us several cartons to pack the books in.
คนขายของชำได้ให้กล่องหลายใบแก่เราเพื่อเอาไปบรรจุหนังสือเข้ากล่อง
ส่วน cartoon (คาร์-ทูน) n. หมายถึง drawing dealing with current events in an amusing way แปลว่า “ภาพวาดเชิงล้อเลียนในแนวตลกขบขัน เช่น ภาพล้อการเมือง’’
ตัวอย่าง
Dick does clever cartoons for the New York Times.
ดิควาดภาพล้อการเมืองลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์
CAST and CASTE
ทั้ง 2 คำนี้อ่านออกเสียงคล้ายกันเป็น “คาซท์” หมายถึง
1. cast V. ไม่มี e ต่อท้าย หมายถึง throw; allow to fall or drop แปลว่า “โยน, หย่อน, เหวี่ยง”
ตัวอย่าง
The fisherman cast his net into the water.
ชาวประมงเหวี่ยงแหลงไปในน้ำ
He cast away the box.
เขาโยนหีบหิ้ง
2. caste n. มี e ต่อท้าย หมายถึง one of the Hindu hereditary social classes แปลว่า “ชนชั้น, วรรณะ ในสังคมของพวกฮินดู”
ตัวอย่าง
According to the laws of Brahminism, men are divided into four castes, namely, Brahmans, Kashatriyas, Vaisyas, and Sudras.
ตามหลักศาสนาพราหมณ์มนุษย์แบ่งออกเป็น 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
There is no sense in dividing men into castes or classes.
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแบ่งมนุษย์ออกเป็นชั้นวรรณะต่างๆ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 225 times, 1 visits today)