การใช้ CAN ในภาษาอังกฤษ

Can (แคน) ใช้เพื่อแสดงถึง
1. ความสามารถ (ability เออะบิลิทิ) กรณีนี้ can แปลว่า “สามารถ” หากเติม not เป็น cannot/can not/can’t จะแปลว่า “ไม่สามารถ”
ตัวอย่าง
A cat can climb trees, but it can’t fly.
แมวสามารถปีนต้นไม้ แต่ไม่สามารถบินได้
Bob can’t play the piano, but Jane can.
ป็อบไม่สามารถเล่นเปียโน แต่เจนสามารถเล่นได้
2. ความเป็นไปได้ (possibility พอสสิบิลิทิ) กรณีนี้ can แปลว่า “เป็นไปได้” หากเติม not ข้างท้ายก็แปลว่า “เป็นไปไม่ได้”
ตัวอย่าง
The doctor can’t see you at 9 a.m., but he can see you at 11 a.m. หมอไม่สามารถจะพบคุณในเวลา 9 นาฬิกาได้ แต่พาสามารถพบคุณได้ในเวลา 11 นาฬิกา
3. การขออนุญาต (asking for permission อาซคิ่ง ฟอร์ เพอมิสเซิ่น)
ตัวอย่าง
Can I use your computer?
ผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณหน่อยได้ไหม
Can I go out?
ผมขอออกไปข้างนอกได้ไหม
4. การขอร้อง (requests ริเควทสฺ)
ตัวอย่าง
Can you help me?
คุณช่วยผมหน่อย ได้ไหม
Can you say that again?
คุณช่วยพูดซ้ำอีกทีได้ไหม
หมายเหตุ
ก. หลัง can/cannot/can not/can’t จะตามด้วยกริยาแท้ช่อง 1 เสมอ คือไม่มีการเติม -s/-es/-ed/-ing
ข. การตั้งคำถาม (question OR interrogative อินเทอโรเกทิฟวฺ) เพื่อตอบ Yes/No ใท้วางคำว่า Can ไว้หน้าประโยคคำถาม ส่วนการตอบคำถามแบบสั้น กระทำได้ดังนี้คือ
ตอบรับ        Yes, I/we/you/they/he/she/it can
ตอบปฏิเสธ     No, I/we/you/they/he/she/it can’t.
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 16,378 times, 13 visits today)