การใช้ BOUGH, BRANCH, BOUILLON and BULLION

bough (บาว) n. หมายถึง a large branch coming from the trunk of a tree แปลว่า “กิ่งไม้ขนาดใหญ่”
ตัวอย่าง
This bough is very resistant.
กิ่งไม้ใหญ่นี้ทนทานมาก
branch (บรานชฺ) n. หมายถึง smaller division growing from a large branch แปลว่า “กิ่งไม้ขนาดเล็กที่แตกแขนงมาจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่”
ตัวอย่าง
He climbed up the tree and hid among the branches.
เขาปีนขึ้นไปซ่อนตัวท่ามกลางกิ่งไม้ของต้นไม้
We chopped of all the branches of tree.
เราได้ตัดกิ่งไม้ของต้นไม้นั้นออกทั้งหมด
นอกจากความหมายดังกล่าว branch ยังหมายถึง subdivision of a river, road, mountain range, organization แปลว่า “สาขาหรือแขนง เช่น สาขาของแม่น้ำ, เทือกเขา, องค์การ, ถนน ฯลฯ”
ตัวอย่าง
There is a branch post-office quite near.
มีไปรษณีย์สาขาอยู่ใกล้ๆ นี่แหละ
Bank has branches in all parts of the country.
ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ
BOUILLON and BULLION
bouillon (บู-ยอง) n. เป็นคำภาษาฝรั่งเศส ที่ภาษาอังกฤษนำมาใช้เรียกว่า loan word หรือคำยืม หมายถึง a clear soup made by boiling meat and vegetables in water แปลว่า นํ้าซุปที่ต้มจากเนื้อและผัก
ตัวอย่าง
This restaurant serves tasty bouillon.
ภัตตาคารแห่งนี้จำหน่ายซุปที่ต้มจากผักและเนื้อ
bullion (บุล-ยัน) n. หมายถึง bars of gold or silver แปลว่า ทองแท่ง, เงินแท่ง
ตัวอย่าง
A mint makes coins out of bullion.
โรงกษาปณ์ทำเงินเหรียญจากทองแท่ง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 215 times, 1 visits today)