การใช้ BOTH and EACH ในภาษาอังกฤษ

both (โบธ) pron. หมายถึง two considered together แปลว่า ทังคู่, ทั้งสอง
ตัวอย่าง
Both of the applicants qualified for the position.
ผู้สมัครทั้งสองคนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง
We are both well.
เราทั้งสองคนสบายดี
both อาจจะทำหน้าที่เป็น conjunction ได้
ตัวอย่าง
She spoke with both kindness and understanding.
เธอพูดด้วยความเมตตาและความเข้าใจ
He both speaks and writes Swahili.
เขาทั้งพูดและเขียนภาสวาหิลี
each (อีซ) pron. หมายถึง one of two or more แปลว่า แต่ละ
ตัวอย่าง
He tells each of us only what we have to know.
เขาบอกเราแต่ละคนเฉพาะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เท่านั้น
She cuts the cake into pieces and give one to each of the
children.
เธอตัดเค้กเป็นชิ้นๆ และแจกให้เด็กคนละชิ้น
ต่อไปนี้จะเปรียบเทียบการใช้ที่แตกต่างกันระหว่าง both กับ each ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) both ใช้เมื่อ 2 things taken together “ทั้งคู่, ทั้งสอง” ส่วน each เป็น any number of things taken separately “แต่ละสิ่ง, แต่ละบุคคล”
ตัวอย่าง
Both of us won a prize. (=1 prize or 2 prizes)
Each of us won a prize. (=2 prizes)
(2) กริยาหลัง both เป็นรูปพหูพจน์ แต่กริยาหลัง each ปกติจะเป็นรูป เอกพจน์ ยกเว้นกรณีที่ each อยู่หลังประธานพหูพจน์ กริยาจะเป็นรูปพหูพจน์
ตัวอย่าง
Each child was given a piece of cake.
เด็กแต่ละคนจะได้รับแจกเค้กคนละชิ้น
They each have beautiful daughters.
พวกเขาแต่ละคนมีลูกสาวหน้าตาสวยงาม
(3) สรรพนามหลัง both ใช้ their + noun แต่สรรพนามหลัง each ใช้ his/her + noun แล้วแต่กรณี
ตัวอย่าง
Both retired from their jobs last year.
ทั้งคู่ออกจากงานไปเมื่อปีที่แล้ว
Each man present at the meeting presented his opinion.
แต่ละคนที่เข้าประชุมต่างก็เสนอความคิดเห็นของตนเอง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 10,297 times, 3 visits today)