การใช้ BAIT, BATE, BALANCE and REST

bait (เบท) n. หมายถึง food or something made in imitation, put on a “hook to catch fish แปลว่า “เหยื่อ”
ตัวอย่าง
The fish took the bait.
ปลากินเยื่อ
I use flies as bait.
ฉันใช้แมลงวันเป็นเหยื่อตกปลา
ส่วน bate (เบท) V. หรือ bated adj. หมายถึง with the voice lowered to a whisper แปลว่า “พูดอย่างแผ่วเบา, ผ่อนลง”
ตัวอย่าง
The boys listened with bated breath to the sailor’s story.
เด็กๆ ฟังเรื่องราวของกะลาสีด้วยการหายใจอย่างแผ่วเบา
BALANCE and REST
balance (แบ-แล็นซฺ) n. สามารกนำมาใช้ในวงการธุรกิจ การพาณิชย์ หมายถึง remainder แปลว่า เงินส่วนที่เหลือ
ตัวอย่าง
Even after the withdrawal, his bank balance was considerable. แม้ว่าเขาจะถอนเงินออกไปแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอีกมาก
My bank balance isn’t very large any more.
ผมมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอีกไม่มากนัก
นอกเหนือจากวงการธุรกิจการพาณิชย์แล้ว เมื่อมีความหมายถึง “ส่วนที่เหลือ” จะใช้คำว่า rest (เรชทฺ) n. หรือ remainder (ริเมนเดอะ) n. แทน ไม่ใช่ balance
ตัวอย่าง
Three of the students voted for John; the rest voted for Jim.
มีนักเรียน 3 คนลงคะแนนเสียงให้จอห์น นอกนั้นที่เหลือลงคะแนนให้จิม Ten people in our class are Arabs and the remainder are Germans.
ในชั้นเรามีชาวอาหรับ 10 คน ที่เหลือเป็นชาวเยอรมัน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,903 times, 6 visits today)