การใช้ BACKWARD, BACKWARDS, BAD and BADE

backward (แบค-เวิด) และ backwards (แบ็ค-เวิดสฺ) ทั้ง 2 คำเป็น adverb แต่ backward (ไม่มี s) เท่านั้น สามารถนำมาใช้ทำหน้าที่ adjective ได้ ทั้ง 2 คำนี้หมายถึง “ไปทางหลัง, ถอยหลัง, ย้อนหลัง”
ตัวอย่าง 
The train goes backward (s).
ขบวนรถไฟแล่นถอยหลัง
We tried to run backward (s).
เราพยายามวิ่งถอยหลัง
ในกรณี backward ทำหน้าที่ adjective หมายถึง slow in learning แปลว่า เรียนรู้ได้ช้า
ตัวอย่าง
A backward pupil should be given every encouragement.
เด็กที่เรียนช้าควรจะได้มีการให้กำลังใจมากๆ
นอกจาก backward เมื่อเป็น adjective จะหมายถึง “เรียนรู้ได้ช้า” ดัง ตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังหมายถึง “ถอยหลัง, ย้อนหลัง” ได้อีกด้วย
ตัวอย่าง
She cast a backward glance.
หล่อนเหลียวหลังมามองดู
BAD and BADE
bad (แบด) adj. หมายถึง poor; not of acceptable quality แปลว่า “เลว, ไม่ดี”
ตัวอย่าง
Theft is bad.
การขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี
It is a bad time to call.
มันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะโทรศัพท์
นอกจากจะใช้ bad ในความหมายดังกล่าวแล้ว ยังใช้เพื่อหมายถึง unfavourable “ไม่น่าพึงปรารถนา” ด้วย
ตัวอย่าง
His behaviour has a bad effect on other people.
พฤติกรรมของเขามีผลในทางที่ไม่ดีต่อคนอื่น
และยังอาจหมายถึง harmful “เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ได้ด้วย
ตัวอย่าง
Smoking is bad for your health.
การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคุณ
มี phrases บางอันที่น่าสนใจเพิ่มเติม อาทิ in a bad temper “โกรธ” in a bad way “ป่วยมากหรืออยู่ในสภาวะที่แย่มาก” และ bad blood หมายถึง angry feeling (อารมณ์โกรธ)
ตัวอย่าง
There is a lot of bad blood between them.
I think that one day they will quarrel openly.
มีการแสดงอารมณ์รุนแรงต่อกันในระหว่างพวกเขามาก ผมจึงคิดว่าวัน หนึ่งพวกเขาคงจะทะเลาะกันอย่างเปิดเผยจริงๆ
ส่วน bade เป็น past tense ของ bid V. หมายถึง to say or wish; order; or tell someone to do something แปลว่า “สั่ง, กล่าว, ประมูล”
ตัวอย่าง
He bids me good morning as he passes.
เขากล่าวคำสวัสดีผม ขณะที่เขาเดินผ่านไป
She would never do as she was bidden.
เธอจะไม่ทำ เพราะเธอได้รับคำสั่งมาไม่ให้ทำ
The captain bade us to halt.
ผู้บังคับกองร้อยสั่งให้พวกเราหยุด
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 849 times, 1 visits today)