การใช้ AS, LIKE, ASSETS and ASSET ในภาษาอังกฤษ

as (แอซ) ใช้เป็น conjunction จะตามด้วย nominative case หรือ subject + verb
ตัวอย่าง
Do as I do, not as I say.
จงทำอย่างที่ผมทำ อย่าทำอย่างที่ผมพูด
His guilt, as you say, is obvious.
ความผิดของเขาเห็นได้ชัดเจนเหมือนกับที่คุณเอ่ยไว้
like (ไล้คฺ) เมื่อใช้เป็น preposition จะไม่ตามด้วย verb เช่น like a child, like a cow
ตัวอย่าง
Try not to behave like a child.
จงอย่าทำตัวเหมือนเด็ก
เพราะฉะนั้น
X  He acts like I do.
/   He acts as I do.
X  Don’t do like I did.
/ Don’t do as I did
like เมื่อใช้เป็น adverb หมายถึง in a similar manner แปลว่า อาการกิริยา, ท่าทาง
He struts like a peacock.
เขาเดินอย่างสง่างามเหมือนนกยูง
Do not talk like that.
อย่าพูดอย่างนั้น
ASSETS and ASSET
assets (แอชเซ็ทสฺ) เป็นนามเอกพจน์ หมายกึง property; belongings แปลว่า ทรัพย์สมบัติ
ตัวอย่าง
What are the company’s assets?
ทรัพย์สมบัติของบริษัทมีอะไรบ้าง
A balance sheet must contain a summary of the assets and liabilities of the company.
ใบแสดงงบดุลจะต้องมีรายการสรุปแสดงจำนวนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท
asset (แอชเซ็ท) n. ไม่มี s ต่อท้าย หมายถึง advantage แปลว่า ประโยซน์
ตัวอย่าง
Knowledge of English is a great asset.
การมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
His height is a great asset to him as a policeman.
ความสูงของเขามีประโยชน์มากต่อวิชาชีพตำรวจของเขา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 177 times, 1 visits today)