การใช้ ALOUD, LOUDLY ALREADY and ALL READY

aloud (อะ-ลาวดฺ) adv. โดยปกติมักใช้กับ read, think หรือ cry
ตัวอย่าง
The teacher asked him to read the poem aloud.
ครูบอกให้เขาอ่านบทกวีนิพนธ์ดังๆ
The pain caused him to cry aloud.
ความเจ็บปวดทำให้เขาส่งเสียงร้องลั่น
loudly (ลาว-ลิ) adv. มีความหมายว่า “ดัง” เป็นการแสดงระดับความดังของเสียง (the strength of a noise)
ตัวอย่าง
When they’re arguing, they talk so loudly that the people in the next flat can hear every word.
เวลาเถียงกันพวกเขามักจะเถียงกันดังลั่นจนคนที่อยู่แฟลตถัดไปได้ยินทุกคำ
Don’t talk so loudly.
อย่าคุยกันเสียงดังนัก
ALREADY and ALL READY
already (ออล-เรดิ) adv. หมายถึง by or before a stated or suggested time; sooner than expected; before แปลว่า ก่อนเวลาที่กำหนด, เร็วกว่าที่คิด, ก่อน
ตัวอย่าง
He had already gone when I arrived.
เขาออกไปก่อนที่ผมจะมาถึง
Have you eaten your dinner already? What a good boy you are! ลูกทานอาหารเย็นเสร็จแล้วหรือ ลูกเป็นเด็กดีมาก
I’ve been there already and don’t want to go again.
ผมเคยไปที่นั่นมาก่อนแล้ว จึงไม่อยากจะไปอีก
ส่วน all ready นั้นมาจากการผสมกันของคำ 2 คำคือ all ซึ่งแปลว่า ทุกคน, ทุกสิ่ง (everybody ; everything) และ ready แปลว่า พร้อมแล้ว (prepared)
ตัวอย่าง
Are you all ready?
ทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 305 times, 1 visits today)