การใช้ ALMOST, MOST และ NEARLY ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ almost, most และ nearly มีดังนี้
1. almost (ออลโมสทฺ) และ nearly (เนีย-ลิ) เป็น adverb แปลว่า เกือบ,เกือบจะ, จวนเจียน, แทบจะ โดยปกติเรามักใซ้ almost เพื่อต้องการจะแสดงว่าลักษณะอาการเกือบจะนั้น nearer than หรือใกล้กว่าคำว่า nearly ดังนั้น สมมติว่าเราจะเลือกใช้ almost และ nearly กับช่วงเวลาต่อไปนี้คือ 12 : 15 น. และ 12 : 0.5 น. เราก็ควรจะใช้ almost กับช่วงเวลาแรกคือ 12 :15 น. และ nearly กับช่วงเวลาหลังคือ 12 : 05 น. โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้
A. We’re nearly there.
เราเกือบจะถึงที่นั่นแล้ว
B. We’re almost there.
เราจวนเจียนจะถึงที่นั่นแล้ว
C. It’s nearly lunchtime.
เกือบจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
D. It’s almost lunchtime.
จวนจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
วิเคราะห์ : ในประโยค A และ B สมมติว่าระยะทางจากจุด A ถึงจุด B ไกล 15 กม. เมื่อ we เดินทางไปจุด B ระยะทางที่เหลือเมื่อใช้ nearly จะมากกว่า almost และเช่นเดียวกัน ประโยค C และ D สมมติเวลาอาหารกลางวันคือ 12 : 00 น. ระยะเวลาที่เหลือก่อนถึงเวลาอาหารกลางวันเมื่อใช้ nearly ก็จะมากกว่า almost เช่นกัน
Note : มีข้อควรจำอยู่บ้างบางอย่างคีnอ nearly จะไม่ใช้กับ never, nobody, no one, nothing, nowhere, no และ none แต่สามารถใช้ almost ได้กับคำที่กล่าวมานี้เช่น
almost never เกือบจะไม่เคย
almost nobody แทบจะไม่มีใคร
almost no money แทบจะไม่มีเงิน
2. most (โมสทฺ) เป็น determiner วางหน้า noun ได้ หนายถึง the majority of ; the largest part of แปลว่า ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ตัวอย่าง
Most people are honest.
คนส่วนมากซื่อสัตย์
Most people agree with my idea.
คนส่วนมากเห็นด้วยกับความคิดของผม
นอกจากนี้ยังใช้ most of the ตามด้วย noun ได้ด้วย
ตัวอย่าง 
I’ve eaten most of the salad.
ผมทานสลัดเป็นส่วนใหญ่
I’m pretty most of the time.
ดิฉันมักจะสวยตลอดเวลา
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,044 times, 1 visits today)