การใช้ ALL and EVERY ในภาษาอังกฤษ

all (ออล) และ every (เอฟ-ริ) เป็น determiner มีความหมายค่อนข้าง จะคล้ายกัน แต่มีข้อแตกต่างทางด้านการใช้บ้างเล็กน้อย
ตัวอย่าง
A: All Mondays are horrible.
วันจันทร์ทุกวันเป็นวันที่แย่ที่สุด
B: Every Monday is horrible.
ทุกวันจันทร์เป็นวันที่แย่ทีjสุด
C: Not all Welshmen speak Welsh.
ไม่ใช่ว่าชาวเวลส์ทุกคนจะพูดภาษาเวลส์ได้
D. Not every Welshmen speaks Welsh.
ไม่ใช่ว่าชาวเวลส์ทุกคนจะสามารถพูดภาษาเวลส์ได้
วิเคราะห์
จากตัวอย่าง ประโยศ A และ B กับ C และ D จะเห็นว่าแต่ละคู่มีความหมายเหมือนกัน แต่การใช้ต่างกัน กล่าวคือคำที่อยู่หลัง all ซึ่งเป็นคำนามจะเป็นพหูพจน์ และกริยาก็เป็นรูปพหูพจน์ ส่วนคำนามที่อยู่หลัง every เป็นนามเอกพจน์ กริยาที่ใช้ก็เป็นเอกพจน์ จึงขอสรุปวิธีใช้ดังนี้
all + plural noun + plural verb
every + singular noun + singular verb
นอกจากวิธีใช้ที่ต่างกันดังกล่าวมาแล้ว all อาจใช้ทำหน้าที่ adverb ได้โดยมีความหมายว่า altogether; completely; wholly แปลว่า ทั้งหมด
ตัวอย่าง
The table was all covered with papers.
บนโต๊ะเต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์
I am all in favour of your suggestion.
ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณทุกอย่าง
มีสำนวนภาษาที่น่าสนใจ และพบบ่อยมากอยู่คำหนึ่งคือ of all people มีความหมายว่า surprisingly แปลว่า น่าแปลก น่าประหลาด
ตัวอย่าง
To see George, of all people, in the Oriental Hotel!
เป็นเรื่องแปลกมากที่พบจอร์จโรงแรมโอเรียนเต็ล
ส่วน every นั้นมีประเด็นที่ควรแก่การสนใจอีกหลายประการกล่าวคือ every อาจจะหมายถึง each without exception แปลว่า ไม่มีข้อติหรือข้อยกเว้นใดๆ
ตัวอย่าง
I enjoyed every minute of the party.
ผมสนุกสนานกับงานเลี้ยงตลอด
นอกจากนี้ยังมีสำนวนภาษาที่ควรแก่การสนใจบางประการเกี่ยวกับ every เช่น
1. every bit as = just as แปลว่า เหมือนกับหรือเท่ากับ
ตัวอย่าง
She’s every bit as clever as her sister.
เธอมีความฉลาดพอๆ กันกับน้องสาวของเธอ
2. every (single) bit of = all of แปลว่า ทั้งหมด
ตัวอย่าง
Mary’s eaten every bit of her dinner.
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,971 times, 2 visits today)