การใช้ ALIKE and LIKE ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน

alike ออกเสิยง เออะ-ไล้คฺ
like ออกเสิยง ไล้คฺ
*ในที่นี้ขอกล่าวถึงหลักการใช้ alike กับ like ในความหมายว่า “คล้ายคลึง” กันเท่านั้น
หลักการใช้
1. ใช้ alike ตามกฏว่า “Noun 1 and Noun2 … alike”
ตัวอย่าง
Jim and Jane look alike.
จิมและเจนมีหน้าตาคล้ายคลึงกัน
The two brothers are very much alike.
พี่น้อง 2 คน หน้าตาคล้ายคลึงกันมาก
2. ใช้ like ตามกฎว่า “Noun1 … like Noun2”
ตัวอย่าง
Jim looks like Jane.
จิมมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเจน
Susie is like Paula.
ซูซี่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับพอล่า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,655 times, 1 visits today)