การใช้ AGREE ในภาษาอังกฤษ

agree ออกเสียง เออะ-กรี
*agree เป็นคำกรียา (verb)
หลักการใช้
1. เรามักพบข้อผิดพลาดจากการใช้ agree ดังนี้
X I am agree with you.
X We are not agree.
จะต้องแก้เป็น
/ I agree with you.
ผมเห็นด้วยกับคุณ
We do not agree.
พวกเราไม่เห็นด้วย
ทั้งนี้เพราะ agree เป็นคำกริยา มิใช่คำคุณศัพท์
2. agree ตามด้วย to + V1 หรือตามด้วยอนุประโยค that (that – clause)
ตัวอย่าง 
He agreed to send me a cheque.
เขาตกลงที่จะส่งเช็คมาให้ผม
She agreed that I was right.
เธอเห็นด้วยว่าผมเป็นฝ่ายถูก
3. หลัง agree มีบุพบทตามได้หลายตัว และให้ความหมายตามข้อความภายในประโยค
ตัวอย่าง
agree about เมื่อเอ่ยถึงหัวข้อเรื่องที่พูดคุยกัน
They never agree about politics.
พากเขาไม่เคยเห็นด้วยในด้านการเมือง
agree on เกี่ยวกับการตัดสินใจ
Can we agree on a date for the next meeting?
เราจะสามารถตกลงเห็นชอบในการกำหนดวันสำหรับการประชุมครั้งหน้าได้ไหม
agree to กับข้อเสนอบางประการ
He’s agreed to our suggestion about the holiday.
เขาเห็นด้วยกับข้อเสนอของเราเกี่ยวกับวันหยุด
agree with กับความคิด ความคิดเห็น การวิเคราะห์ การอธิบาย
I completely agree with your views on Marx.
ผมเห็นด้วยกับคาามคิดของคุณเกี่ยวกับลัทธิมากซ์
agree with กับบุคคล
It’s a good idea to agree with your boss.
เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะเห็นชอบด้วยกันเจ้านายของคุณ
4. ในกรณีที่ agree ลูกใช้ในรูป Passive (Be + V3) ประสานที่ใช้มักเป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง
Are we all agreed, gentlemen?
ท่านสุภาพบุรุษทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่า
The committee are agreed that it would be a mistake to spend any more money on the project.
กรรมการเห็นชอบว่ามันจะเป็นการผิดพลาดหากใช้เงินไปเพื่อโครงการ ดังกล่าว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 9,288 times, 5 visits today)