การใช้ ADVICE and ADVISE ในภาษาอังกฤษ

ADVICE and ADVISE

advice (แอดไวซฺ) n. หมายถึง opinion given by one person to another on how the other should behave or act. แปลว่า คำแนะนำ
ตัวอย่าง
I asked the doctor for his advice.
ผมขอคำแนะนำจากคุณหมอ
On his advice I am staying in bed.
หมอแนะนำให้ผมนอนพักผ่อน
advise (แอ็ดไวสฺ) V. หมายถึง to give notice or to warn แปลว่า แนะนำ หรือตักเตือน
ตัวอย่าง
I advise waiting till the proper time.
ผมขอแนะนำให้รอจนถึงเวลาที่เหมาะสม
I advised her that she should wait.
ผมแนะนำเธอว่าเธอควรจะรอ
Note : อย่าใช้คำว่า advise เมื่อหมายถึง to inform or to tell ที่แปลว่า ‘‘บอก”
มีหลักการใช้ทางไวยากรณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ advise เช่น
The doctor advised that she stay in bed.
It is advisable that you leave now.
เมื่อใช้ advise หรือ advisable ตามด้วย that กริยาจะใช้ verb ช่อง 1
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 762 times, 1 visits today)