การใช้ ADAPTED TO, ADAPTED FOR, and ADAPTED FROM

ADAPTED TO, ADAPTED FOR, and ADAPTED FROM

adapted to (อะแด็พทิด-ทู) หมายถึง original or natural suitability แปลว่า เหมาะสมตามธรรมชาติ
ตัวอย่าง
The gills of the fish are adapted to underwater breathing.
เหงือกปลามีความเหมาะสมสำหรับการหายใจใต้นํ้า
adapted for (อะแด็พทิด-ฟอร์) หมายถึง created suitability แปลว่า เหมาะสมแก่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ตัวอย่าง
Atomic energy is constantly being adapted for new uses. พลังงานอะตอมถูกดัดแปลงให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ใหม่ๆ
adapted from (อะแด็พทิด-ฟรอม) หมายถึง changed to be made suitable แปลว่า เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
ตัวอย่าง
Many of Richard Wagner’s opera librettos were adapted from old Norse sagas.
บทละครของริชาร์ด แวกเนอร์หลายเรื่องได้รับการดัดแปลงมาจากนิยายการผจญภัยของชาวนอร์เวย์โบราณ
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 381 times, 1 visits today)