การใช้ ACCESS, EXCESS and ASSESS ในภาษาอังกฤษ

ACCESS, EXCESS and ASSESS

access (แอ็กเซส) n. หมายถึง availability แปลว่า ความสามารถที่จะขึ้นไปถึงได้, เข้าหาได้, ร่วมด้วยได้
ตัวอย่าง
I denied his access to me.
ดิฉันไม่ยอมให้เขาเข้ามาหาได้
In marriage, access of the husband to the wife is presumed by law.
ในการสมรส กฎหมายถือว่าสามีย่อมมีสิทธิ์ร่วมประเวณีกับภรรยาได้
นอกจาก access จะมีความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีความหมายอื่นอีก คือ entrance แปลว่า ทางเข้า
ตัวอย่าง
All access to the palace was thronged.
หางเข้าวังทุกแห่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
The only access to that building is along that muddy track.
ทางเข้าอาคารหลังนั้นมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องเดินไปตามทางที่เต็มไป ด้วยโคลน
excess (เอ็กเซส) n. หมายถึง too much แปลว่า มากเกินไป
ตัวอย่าง
The expenditure this month is far in excess of income.
รายจ่ายในเดือนนี้สูงกว่ารายได้
Expenditure is in excess of revenue.
รายจ่ายมากกว่ารายรับ
Note : มีคำที่ควรแก่การสนใจเพิ่มเติมได้แก่ excess fare ค่าโดยสารเพิ่มซึ่งคิดเอาเพราะเดินทางไปไกลกว่าหรือขั้นสูงกว่าที่แจ้งไว้ในตั๋ว excess luggage หีบห่อของผู้โดยสารที่เกินนํ้าหนักที่อนุญาตให้นำไปได้โดยไม่ต้องเสียเงิน และ excess- profits tax คือ ภาษีที่เกิดจากผลกำไรซึ่งได้มากเกินควรโดยเฉพาะในภาวะสงคราม ส่วนคำว่า assess นั้นเป็นกริยา หมายถึง to calculate the value of property or the amount of income for tax purposes แปลว่า คำนวณรายได้หรือ สมบัติอื่นใดเพื่อเก็บภาษี
ตัวอย่าง
The Inland Revenue officials have assessed the value of the land.
เจ้าพนักงานสรรพากรได้ประเมินราคาที่ดินแปลงนี้แล้ว
They are assessing his house.
พวกเขากำลังประเมินราคาบ้านของเขา
สำหรับคำว่า assessor แปลว่า ผู้ประเมิน และ assessee แปลว่า ผู้ถูกประเมิน
ตัวอย่าง
My friend has been appointed assessor in the Inland Revenue Department.
เพื่อนของผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินราคาในกรมสรรพากร
The assessee may claim a rebate of taxes upon the following conditions.
ผู้ถูกประเมินอาจจะเรียกร้องเอาเงินค่าภาษีคืนได้โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,309 times, 4 visits today)