การใช้ ACCEPT and EXCEPT ในภาษาอังกฤษ

ACCEPT and EXCEPT

accept (แอ็กเซ็บทฺ) V. หมายถึง to take when offered แปลว่า ยอมรับ
ตัวอย่าง
She accepts his gift, but does not accept his proposal of marriage.
เธอยอมรับของให้ของเขา แต่ไม่ยอมตกลงแต่งงานตามข้อเสนอของเขา
The draft board will accept all seniors as volunteers before graduation.
คณะกรรมการตรวจเลือกทหารจะรับนักศึกษาปี 4 ทุกคนเป็นททาร อาสาสมัครก่อนจบการศึกษา
except (เอ็กเซ็บทฺ) V., prep. เวลาเป็น preposition หมายถึง excluding แปลว่า ยกเว้น และเมื่อเป็น verb หมายถึง to leave out แปลว่า เว้นให้
ตัวอย่าง
We are all fallible, except God.
เราทำผิดกันได้ทุกคน ยกเว้นพระเจ้า
All eighteen-year-old students except seniors will be called.
นักศึกษาทุกคนที่มีอายุ 18 ปี ยกเว้นนักศึกษาปี 4 จะถูกเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
The British Government excepted him from a general pardon.
รัฐบาลอังกฤษเว้นเขาเสียจากการอภัยโทษ (ไม่ให้อภัยโทษ)
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,264 times, 1 visits today)