การใช้สำนวน“wash one’s dirty linen in public”

“เปิดฝาเรือน”

ความหมาย

พูดเรื่องราวไม่ดีภายในครอบครัวให้คนอื่นฟัง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

A man who puts an advertisement in a new­spaper stating that he will no longer be re­sponsible for his wife’s debts in – no doubt unavoidably – washing his dirty linen in public.

(Common English Sayings)

“ภรรยาเคืองคึ่งแค้น            สามี

รื้อเรื่องความอัปรีย์             เล่าได้

ปากเปิดโทษตนดี               แผ่ทั่ว

เหมือน เปิดฝาเรือน ให้       เพื่อนบ้านดูของ”

(โคลงสุภาษิตเก่า)

คำอธิบาย

คำ “linen” ในสำนวนอังกฤษ “wahs one’s dirty linen in public” หมายถึง เสื้อผ้าชั้นใน ‘dirty linen’ หรือเสื้อผ้าชั้นในที่สกปรก เปรียบได้กับเรื่องไม่ดีภายในครอบครัว เช่น การทะเลาะวิวาท การซักเสื้อผ้าชั้นในที่สกปรกในที่สาธารณะจึงหมายถึง การเปิดเผย หรือเล่าเรื่องไม่ดีภายในครอบครัวให้คนอื่นฟัง สำนวนนี้บางทีก็ใช้ “air one’s dirty linen in pub­lic’’ มีความหมายเหมือนกัน เช่น Everyone in the school knew that the superintendent and the principal were angry with each other because they aired their dirty linen in public.

(A Dictionary of American Idioms)

สำนวน “wash (air) one’s dirty linen in public” มีความหมายตรงกับสำนวนไทย “เปิดฝาเรือน” ‘ฝาเรือน’ เป็นเครื่องกำบังสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเรือน ในบ้าน ไม่ให้คนอื่นมารู้มาเห็นเมื่อเปิดฝาเรือนก็เท่ากับเปิดเผยให้คนอื่นรู้เห็นสิ่งในบ้าน ใช้เป็นสำนวนหมายถึง การพูดบอกเล่าขยายเรื่องราวในบ้าน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี ให้คนอื่นรู้หมด สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่า ปัจจุบัน ไม่ค่อยใช้กันแล้ว

(Visited 333 times, 1 visits today)