การใช้สำนวน“have a sweet tooth”

“คอหวาน”

ความหมาย

ชอบของหวาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

I took my grandmother a box of chocolates as she has a sweet tooth.

(Common English Sayings)

เขาเป็นคน คอหวาน ชอบรับประทานขนมที่มีรสหวานจัด

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “have a sweet tooth” เปรียบคนที่ชอบของหวานว่ามีฟันหวาน คงจะหมายถึงมีฟันที่ชอบขบเคี้ยวอาหารที่มีรสหวาน โดยเฉพาะขนมหวานต่างๆ ส่วนสำนวนไทย “คอหวาน’’ เอาคอมาเปรียบ หมายถึง ‘ชอบ’ หรือ ‘นิยม’ รสหวาน นอกจาก ‘คอหาาน’ ยังมี ‘คอ’ อย่างอื่นอีก เช่น “คอเหล้า” หมายถึงผู้ที่ชอบเหล้า “คอกาแฟ” หมายถึงผู้ที่ชอบกาแฟ เป็นต้น

(Visited 4,349 times, 2 visits today)