การใช้สำนวน“blaze a trail”

“กรุยทาง’’

ความหมาย

การทำสิ่งใด หรือค้นพบสิ่งใดเป็นคนแรก หรือครั้งแรก เป็นการนำให้คนอื่นทำต่อไป

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

Henry ford blazed a trail in manufacturing automobiles.

The building of rockets blazed a trail to outer space.

(A dictionary of American Idioms)

การประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี พ.ศ. 1826 เป็นการกรุยทาง นำไปสู่ความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวรรณคดีในสมัยต่อมา

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “blaze a trail” มาจากนักสำรวจ หรือ ผู้บุกเบิกที่เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อน บุคคลเหล่านี้จะทำเครื่องหมายตามทางที่ผ่านไป โดยอาจจะทำเครื่องหมายตามต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นที่สังเกต หรือนำทางให้แก่คนอื่นที่จะผ่านมาอีก เมื่อใช้เป็นสำนวน จึงหมายถึง การเป็นผู้ริเริ่มในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการนำให้คนอื่นทำต่อไป เมื่อใช้เป็นคำนาม “trail- blazer” หมายถึง คนที่ค้นพบสิ่งใดหรือทำอะไรเป็นคนแรก มีความหมายตรงกับ “pioneer” หรือ ผู้บุกเบิก เช่น Scientists are trail-blazers in finding cures for disease. “trail-blazing” อาจจะใช้เป็นคำนาม หรือ คุณศัพท์ก็ได้

สำนวนไทย “กรุยทาง” ฟังดูเป็นสำนวนใหม่ ซึ่งอาจจะเอามาจากสำนวนอังกฤษ คำ ‘กรุย’ เป็นคำกริยา หมายถึง การปักหลักรายไป เพื่อเป็นเครื่องหมายและ ‘กรุยทาง’ หมายถึง รังวัดทางตามแนวหลักกรุย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึง การนำทาง

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน และใช้กันมากกว่า ‘กรุยทาง’ คือ “บุกเบิก” การบุกเบิก หมายถึงการถางป่าเข้าไปให้เป็นนาไร่ เป็นการทำให้ป่ากลายเป็นพื้นที่ๆ เป็นประโยชน์ต่อไป ผู้บุกเบิกก็หมายถึง ผู้ที่เข้าไปถางป่าเพื่อใช้เป็นที่เพาะปลูกเป็นคนแรก เมื่อเป็นสำนวน หมายถึงผู้ที่ริเริ่มทำสิ่งต่างๆ หรือผู้ค้นพบสิ่งต่างๆ เป็นคนแรก เช่น นักเขียนผู้นี้ เป็นผู้บุกเบิกแนวการเขียนที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตที่แท้จริงของสังคมปัจจุบัน

(Visited 254 times, 1 visits today)