การใช้สำนวน“as like as two peas”

“เหมือนกันราวกับแกะ”

ความหมาย

เหมือนกันมาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ คุณศัพท์วลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

In both appearance and manner, the two brothers are as like as two peas in a pod. (Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage) ฝาแฝดคู่นี้ เหมือนกันราวกับแกะ คนที่ไม่รู้จักดีไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนไหนพี่และคนไหนน้อง

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษเปรียบความคล้ายคลึงกันของ ของสองสิ่ง หรือคนสองคน กับถั่วสองเมล็ด เพราะเมล็ดถั่วชนิดเดียวกันจะมีรูปร่างขนาดและสีเหมือนๆ กัน สำนวน as like as two peas บางทีก็เติมท้าย in a pod ด้วย ส่วนสำนวนไทย “เหมือนกันราวกับแกะ” นั้น คำ “แกะ” ในที่นี้หมายถึง แกะสลัก หรือแกะแคะออกมาจากพิมพ์อันเดียวกัน ฉะนั้น ย่อมจะมีความคล้ายคลึงกันมาก

(Visited 562 times, 1 visits today)