การใช้สำนวน“a black eye”

“ตาเขียว”

ความหมาย

ตาฟกช้ำดำเขียวเพราะถูกชก สำนวนไทย “ตาเขียว” หมายถึง โกรธด้วย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Enraged, he swung at his companion and gave him a black eye.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เขาใส่แว่น เพราะถูกชกตาเขียว เมื่อวานนี้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a black eye” และสำนวนไทย “ตาเขียว” มีความหมายเหมือนกัน คนอังกฤษอเมริกันใช้สีดำมาเปรียบ ส่วนคนไทยเปรียบกับสีเขียว นี่เป็นเรื่องความแตกต่างของสีที่คนแต่ละชาติเห็นไม่เหมือนกัน สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่ง คือ “แจกแว่น’, พูดกันมากสมัยหนึ่ง หมายถึง ต่อยจนตาฟกช้ำดำเขียว ดูเหมือนใส่แว่น เช่น เขาถูกแจกแว่น เพราะปากไม่ดี

(Visited 242 times, 1 visits today)