การใช้สำนวน “wash one’s hands of”

“ล้างมือ”

ความหมาย

ปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้อง หรือ รับผิดชอบ เลิกเกี่ยวข้อง

รูปคำ

       สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

Both the father and the mother washed their hands of their worthless son.

If you don’t let me deal with the matter as I wish, I shall wash my hands of it.

(Common English Sayings)

เขาประกาศ ล้างมือ จากการเมืองอย่างเด็ดขาด

ถ้าคุณขืนเป็นอย่างนี้อีก ฉันจะล้างมือเสียที

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “wash one’s hands of” มาจาก คัมภีร์ไบเบิล (Bible) ที่กล่าวถึงการล้างมือของ พอนทิอุส ไพเลท (Pontius Pilate) ในขณะที่มีการตัดสินให้ประหารชีวิตพระเยซู : ‘…he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just man…’ (Matthew 27 : 24) เขาประกาศไม่รับรู้การประหารชีวิตของพระเยซู สำนวนนี้จึงหมายถึง การปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับใครหรือสิ่งใด สำนวนไทย “ล้างมือ” คงจะมาจากสำนวนอังกฤษ “wash one’s hands of” และมีความหมายเหมือนกัน

(Visited 512 times, 1 visits today)