การใช้สำนวน “poke one’s nose into”

“ยื่นจมูก”

ความหมาย

เข้าสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน อยากรู้อยากเห็น เรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

“Don’t tell that fellow anything : he’s always trying to poke his nose into someone else’s business.

(Common English Sayings)

“ช่างเฉโกโยคีหนีเขาใช้

ไม่อยู่ในศีลสัตย์มาตัดรอน

เขาว่ากันผัวเมียกับแม่ลูก

ยื่นจมูกเข้ามาบ้างเพื่อสั่งสอน”

(พระอภัยมณี)

คำอธิบาย

คนอังกฤษอเมริกันและคนไทยมีความคิดตรงกันว่า จมูก

เป็นส่วนของใบหน้าที่ยื่นออกมา การยื่นจมูกเข้าไปหาสิ่งใด ก็เท่ากับเป็นการยื่นหน้าเข้าไปหาสิ่งนั้น เพราะความอยากรู้อยากเห็น เป็นการเข้าไปสอดแทรกในกิจการของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน สำนวนอังกฤษ “poke one’s nose into” บางทีก็พูดว่า “stick one’s nose into” และ “push one’s nose into” เช่น He was forever sticking his nose into things that didn’t concern him. (A Dictionary of American Idioms) It’s not wise to push one’s nose into the private affairs of friends.

(Visited 436 times, 1 visits today)