การใช้สำนวน “(have) one’s hands full”

“เต็มมือ”

ความหมาย

มีงานมาก ยุ่งมาก ไม่ว่างเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

With a sick husband at home and three chil­dren to care for, Mrs. Jones has her hands full.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

หมู่นี้งานเต็มมือ ทำตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ค่อยจะได้พักกันเลย

คำอธิบาย

สำนวน “have one’s hands full” หรือ ‘’เต็มมือ” หมายถึง มีงาน หรือ ภาระหน้าที่มาก คำ ‘เต็มมือ, หมายถึง มาก เต็มกำมือรับไม่ได้อีกแล้ว สำนวนอังกฤษ และสำนวนไทยมีความหมายตรงกัน ใช้ชี้เจาะจงเฉพาะงาน หรือภาระที่จะต้องทำเท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย สำนวนอังกฤษ “have one’s hands full” บางทีก็ใช้ “someone’s hands are full” เช่น The plumber’s hands were full and could not take another job for two weeks.

(Visited 644 times, 5 visits today)