การใช้สำนวน “eat one’s words”

“ถอนคำพูด”

ความหมาย

ถอนคำที่เคยพูดไว้ ยอมรับว่าสิ่งที่ได้พูดไว้นั้นไม่ถูกต้อง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

John had called Harry a coward, but the boys made him eat his words after Harry bravely fought a big bully.

(A Dictionary of American Idioms)

หลังจากที่พ่ายแพ้คู่ต่อสู้อย่างสิ้นเชิง เขาก็ยอมถอนคำพูดที่เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครจะเอาชนะเขาได้

คำอธิบาย  

สำนวนอังกฤษ “eat one’s words” บางทีก็ใช้ “swal­low one’s words” หมายถึงการกิน หรือ กลืนคำที่ได้พูดไว้ แสดงถึงการยอมรับว่าคำที่เคยพูดไว้นั้นผิด ส่วนคนไทยใช้สำนวน ‘’ถอนคำพูด” คำ ถอน หมายถึง ชัก ฉุด ดึง เลิก และ “ถอนคำพูด” หมายถึงการดึง สิ่งที่เคยพูดไว้กลับมาเท่ากับเป็นการยอมรับเช่นกันว่า สิ่งที่ตนเคยพูดไว้นั้นไม่ถูกต้อง

สำนวนอังกฤษที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “eat (swallow) one’s words” คือ “eat crow” เป็นสำนวนของชาวอเมริกัน หมายถึงการยอมรับผิดหรือความพ่ายแพ้ ถอนคำที่เคยพูดไว้ เช่น Fred said he could beat the new man in boxing, but he lost and had to eat crow. (A Dictionary of Americna Idioms) – เขาต้องยอมรับว่าเขาพูดมากเกินไป หรือพูดเกินความจริง

(Visited 659 times, 3 visits today)