การใช้สำนวน “cannot believe one’s ears (eyes)”

“ไม่เชื่อหู (ตา) ตัวเอง”

ความหมาย

ไม่เชื่อว่าตนได้ยินหรือเห็นสิ่งนั้นๆ จริงๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

I was so shocked by what he said, I couldn’t believe my ears.

He hasn’t had his hair cut for over a year. I couldn’t believe my eyes when he came into the room.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ฉัน ไม่เชื่อหูตัวเอง เมื่อได้ยินว่า เขาตายเสียแล้ว พอเห็นเขาครั้งแรก

ฉันแทบไม่เชื่อตาตัวเอง เพราะเขาได้หายสาบสูญไปเป็นเวลาหลายปีแล้ว

คำอธิบาย

สำนวนนี้ทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีความหมายชัดเจน เมื่อไม่เชื่อหูหรือตาตนเอง แสดงว่าสิ่งที่ได้ยิน หรือได้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น หรือเป็นความจริง ความคิดทำนองนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนทุกชาติทุกภาษา ก็คงจะมีเหมือนกัน

(Visited 370 times, 1 visits today)